पृष्ठ:हिन्दी विश्वकोष एकविंश भाग.djvu/१०

विकिस्रोत से
Jump to navigation Jump to search
यह पृष्ठ शोधित नही है


- स्तिपिस-वस्त्र मार जोग मिनाय, सफेद सा मा गाडा म निक- | पन्नुको ( 0) यस्तुर गोरादिरंगात तोर पामुक मला है। शाक, यगुमा मामा माग! __ प्रतिकुण्यलिशा रोग यदि यस्तिफा मुपरग्ध पस्तुगान (स० पु०) १ किलो यागुफी गहमान | २ मूल पास करवा पाएन भयया परिममें पिस जमा हो जाय, सयका योध, मस्पको जागकारी, सत्याग मो उसे मा समना चाहिये। यदि इस रोगमे पातुगः ( स० सम्य० ) पाता, मनगुण, मसरों। परितका मुग्म कफ पालपामारन मोर पगि मध्य पम्तुता (सं० खो०) यानु माता राप । पम्नुका गाय याय कण्टलोभूत होकर मरहे, मो रोगो साग सामना या धर्म, यस्तुत्य । पाहिये। यस्तिक.मध्य घायुफे कुपएलोमूत होकर रहने यस्तुधर्म (स.पु.) पम्नुका धर्म पस्तुत्य । रोगोश पिपामा मोह मोर याम उपस्थित होता है। यानुनि (म. पु.) पहनाया पद जिनमें (भापम भूषापातरोगाधिक) पपाका कुछ भामाम दिया जाता है। पम्पिल (NCERT) पस्तिमा मतदार। यस्तुपाल (म0पु0) सुराष्ट्रक एक प्रसियन-कपि। पस्त्रिाल (समो०) मुरा।। पस्तुपन ( स ० ) यानुका गुल। पस्तिपान ( स० पु० ) ५० बरेग। इसमें पायु विगट पस्तुमाप (म.पु. ) गन्तुका पर्म पाकर। करवस्ति (पेश )में पूर्वका रोक देना है। पस्तुभेद (सं० पु. ) या प्रकार | qfraat (मा .) पविशेष, पेट का ऊपरो पम्गाद (40 पु. ) पर दार्शनिक मिशत निगमें भाग। जगत् मारय है, उमी रूप में उसकी समा गानो जाती पन्निात (म०० ) यम्तियेगा, पेमें दाना। । अमे-न्याय भौर पैशेषिक । पद मियान म. मिनीयम (सी ) मदन पाल, मैगफल । २ मदन | यादका विरोपोनिमा मामाहा जगाशी मसा वृक्ष, मैनसम्मका.पेट। मागो माती। गातु (मो०) गमतानि यर (परोहा । उप ११७६) पापिगार (म० पु०) परतुका गुण गिद्धरण। गि शुन् । १ प धोर। पद शिमका मरिनरप हो पम्नुपितं (मो .) परत गा पाक निसको मा. महमो समगुम हो। जैसे-रपि । को प नहीं। ३ पदार्थ । मैवापिका मामे गम्गुमान (मो .) यस्तो गित । परिरमा गगन में दो वारकी पातु दोती है-गाय पस्तुनामा (म' मानुनिर्णय। att गमात्र कम भाग्नदर्शनपे अनुमार जगताप (1 ) इप्पाहांग। पागु मधिगम पप प्राव हो पातु है। पाापन (को०) मोजो पस्नुका पार मिपाप मार पन्नु महीं है । अशाग मादि जाना । REE NETRI (मंदार ) ४ का । म पग्मा ( io) TTAR रमे। ( मा ५६५ EAN ) m. ETH पार (10 ) पम-गिन् पनि साधु मायाला पर मारा करपा माकाग, : यस्मिनि पत्। (mant७) गृहमा, पापा मारकप चाय दो हारको सो पारमको सहा मां-farmfreir का मत हो भार परस (न ) REnामाया मगमि पम मा. पाम मा मारिस, मौर किमी दोन गायन दर. ४१५८) frurally पसोrl! नारा रे?! पं.र. मिग्णादि प्र . काटा। पाप natur | मार-मारन, पागम, गेल, गाम, गुr () नाममm मि. मोत, मगरamrring. (en) .