पृष्ठ:हिन्दी विश्वकोष एकविंश भाग.djvu/१०७

विकिस्रोत से
Jump to navigation Jump to search
यह पृष्ठ शोधित नही है


वाद्य m संख्या तालके नाम . 'मात्रासंख्या मात्रा-विन्यास ... संख्या तालके नाम मात्रा-सांख्या मात्रा विन्यास सम्पर्केष्टाक , ६ .. ६६६६ : : ।। ३५ . जय , . स्वा८ या ou६॥००६ पाया ५ , उद्घः .. ६ 11०००६ ... देशो ताप्न । ", , , . . ३६ वनमालो ००००11००६ ६ भादि वा रास १ हंसनाद १६००६ ७ द्वितीय . ३ • 00॥ . . . . | ३८. सिंहनाद ८वा वाया।६६६ ८. नितीय : १॥ या ००० कुड़ कक ०॥ ६ चतुर्थ : २ ४० तुरङ्गालोल २वा ६ ०००० या 000६' १. पञ्चमः .. १ :... . ४१ शरमलील ६ वा २॥ १०००० था। ११ निशङ्कलोल '. ११६६६६ सिंहनन्दन ३२ ६६६६६००६६। १२ . दर्पण । . . . ३ . ००६ लिमङ्गी ६ ॥६६ या ६६ १३ सिंहविकप . १६ ६६६६६६६ ४४ रङ्गाभरण १४ रतिलील ६ ६६ वा००००००००/४५ मशक ८वा ५चा १५॥६॥'या६॥०० १५ .सिंहलील ॥ वा ॥६६६६६० १६ कन्दर्प या५ ००६६। या ००६/४ मुद्रितमञ्च __ १७ वीरविक्रम : ४ .००६ मञ्च १८ ' . रंग : ४ ० ०००६ : ४८ कोकिलप्रिय १६' . श्रीरङ्ग . . . ८ ६६ निःसारुक २वा १ या ..' २० चचरी । १५... 001001001006/५० राजविद्याधर ।६०० 100100100100' | ५१ जयमङ्गल ॥६॥ या ६६६॥ २१ प्रत्यश .: ८. ६६६॥ . मल्लिकामोद 10000 २२: ‘यतिलम्न . विजयानन्द ॥६६६ २३ गंजलील ५५ क्रीड़ा या चण्ड-निःसारुक १ २४ हंसलील ५५ जयश्री ६.६६ घाई॥ २५ वर्णभिन्न ४ ५६ मकरकन्द २६ त्रिमिग्न ६ या ॥ ६६ या।६० | ५३ , कीर्ति - १.या ६६६ या ।६६६ २७ राजनूडामणि ८ या ५ ०1००६ वा ५८ श्रीकोर्ति . ६ ६६॥' '00101.. ५६ प्रति . २ या ३ ०० था 100 २८ रङ्गोद्योत पा रङ्गोधत १० : ६६६६ ६. विजय : ६ या ८ ६६६ वा ६५६' २६ रङ्गप्रदोषक । । १० । विन्दुमाली ६. ६००००६ , ३० राजताल ६६००६६० सम.. २चा ॥ 100'पा ॥००० ३त्यत्र • Hoon |६३ नन्दन ६. ००६'... ३२ मिश्र १७ ००००००००। ६४ मञ्चिका. ५ वा ६०६ पा ।'६६॥, ००००१६६००६६/६५ दीपक. ७. ६६ या ॥६६ ___ ६i००६ . उदोक्षण ३४. सिंह बिक्रीडित २४ ६६६६६६६/६७ देविका ६६ था।६६ । । ०५० ०००