पृष्ठ:हिन्दी विश्वकोष एकविंश भाग.djvu/१०८

विकिस्रोत से
Jump to navigation Jump to search
यह पृष्ठ शोधित नही है


वाय in सार माम मामा माताविन्यामगंजमा ना नाग नाम ६८ पिपाया .... या...१.३समा १९ मा १२ ६६६ या ६. वर्णमलिका ५ 0100०४ गईम' ५ ६ " मिन ५ १५ गया मनंग ८या या ८याl 100६६ पा ०६१ गोला . neer | १११ ५ १११६ ०४ पूर्णपान ००००६ उलय माल ५३ ००१६ या०६ पिलोनि ६००६ समाहाल गत ७ गमावाट ५ पर्णसि ३था ८ पान, ११३ सिंह ७. कमाली ११४ करण 1००६ या 100००६ _n . . ८१ ननुगाल गए ८२ १० दशमा १६ पा३ ६६१६uri ८. in ८४ रापपंगोल ६६.. १० या २॥ ६६०१६ या ८५ यमान m६६६ मा ६६६ . मदताली या विपुट on . ८६मपुरोधा १२ 'या' १२१ पता ६TE ८. प्रतापपर १२२ ८८ र ५.३॥ 1.०००६1100 या। .... ८ HER ६०.०' या '१२४ कुविन्द tota १० पयुम्न करगि ००६ गौरा १२ प्रतिश ४पा. दावा ६६६६३ साम्पोष्टामरण. १२७ ६५.. मोनोपन १५ १२८ मन आया५ । १२६ राजपा १५ मा राजमार पनि ल २३२ गाहप 1८ गाणी विस xमारा मोर an रापान माम १. मनिष मा ८ 10t0smगा। १.२ MRPRA m १३१ fin १३ १३४