पृष्ठ:हिन्दी विश्वकोष एकविंश भाग.djvu/११२

विकिस्रोत से
Jump to navigation Jump to search
यह पृष्ठ शोधित नही है


पाधयन्त्र PIP पर माग गये। मिदरसे ममय पूनागी गोग. मागो। शिष्टमे मित्र मिस कोहिमा पादांगो नि gii re मिर पार्शि. , प्रकार. यादपाली गित है। जिन .. पोटिमके राजमिशासन पर बैठ कर गानयाप मुना उलए प्रमाण किमानी सम्पने शिष्ट पार पर । निम्मांपकी गयेर मागियो। ___पालको कान गुमा, शिप्रायोन यूनाम और पेनिशानिक पौनियमने पितरम PTET रोमन पानी हो पाय-गादगी पियाला एक शगर लिnिi lon प्रा ली गाना दो। म. दार धीरे धीरे मार मिग्न यादया में कर सो पानुपr rilert पामारयगाने गानों का मारताने मगा। उन । हुए थे। रोगा ग कसायिया मपिता गिरीरहिम शिशाम भी भागोन या । उमानिया मुमा जिम माय मापान के प्रेम गम्न होपरगान रोगन काग शारम दुमोरिपा पो मा : गाते थे, उगमाप . मणी गिरियम 4 mt अब ५८ ग रने "शिरैरम नेटुरा" मा मगित मानरो रमणियाँ "टैपुरिन ( Tarathntirine ) मामा प्रय गायन रियियों ५ मन्त्रस्य यानुपात्र वा गृप करतो गो। पुन प्रकाशिथा। पर पौराणिक कामे विकाल दी पियरन पानेमे मादम पता है, हिमारे प्रया गौर मे भाविको मायिक मिनि हो, मिल गयनी गौर टेम्युमि-योगी काही प्रशा गापुर. | थे। पददिपीके येक घरमा पाय पाएगा। कानिपौर मुगोगल कापमा पार कर रहार किनु भा विषय पर tryो. पारगापमानाति मी पापा नि : शिमोगको पंश पापपरफा mari manrailोपचार iiiबादिली. । मलोमन मन्दिरको प्रतिष्ठा मगरको माग लिगा fran भारम चारको मायो पौदी; शाप सा गार। xि गुमलने पर पर पापपप र पृलो र ऐतिहामि म wri भाnirAITARAT mar feam | म मावीला मोर यंगो-ग योनी मो। पारिलिला, मागी mre पा मोरया सामः गरिसार सानु, नियमग्निाम र गाguminो होम गाय Rin या माये गये। तागि म र गावापरतात : म बार को दोनों पोरा गागा मा पाप प्रोपागात nि मम्मा tami नाभी मममप भी मापे मा. शरद पासोममायामोनोका Rो प रिमारिन (Misnahini) सावित्रा अधिक प्रामाणि। शिरमiili पायलमा In HR मागीrinacat taram को MRI ने निगे । मो .' स मोर मा amit run Aार मोर fat argueritre कर on R. भगोन infor गा गा! हीरो name risistant in at L um र ग रri at tariffere. irani rian fewो , fugin futr: wril run! गाmais arth mma garm frrai rumI amarva matlinexxi mein write tre I ni मकर farstitiatiman g o amarinit intum ar