पृष्ठ:हिन्दी विश्वकोष एकविंश भाग.djvu/१४१

विकिस्रोत से
Jump to navigation Jump to search
यह पृष्ठ शोधित नही है


चाधयन्त्र यूरोपीय वाद्ययन्त्र m DAL PER 6.5E..+ Tan सी CIRL 34 AND HARE ELEYO PEO TWAR २१ दूसरी तरहका ट्रायल । २ लार । २० पर्शियान। २ यूलियनहाप । ७ टेनर, यह हर्न वायविशेष 1, .. जगाम्प नामक माकारका एवल भासका है। 8 वासुन । " हाएट समेत विगल । | बाघ । . गङ्ग नामक आनद यत । ०.५% ७ पाण्डियन पाइप। १ बैगपाइप । . काठानेटस। | प्रकारका हाई । ०८ कानूनकी तरह यन्त्र । ८8 पदा. पनसिपेट सिम्बल 15 लारियून । लारिमोनेट। कार गङ्गः । ७९ पैण्डियन वड़ा पाय ठम्युरिन । २कनसार्टिना। * धाम । ४ गिटर । पठाजिमो. + सारपेठ । - टेमटेम I . दायरल मार रह। खेर । ७ पलूट । ३१ दरबय और भोयो। दाडोंगाहों • कर्मेट ए-पिएन ! 85 दाम्पेट। 8२ भायोलिन् । - फ्रेश-दन। लापर। सहाएटोइन। २. ल्यूट।। 8म्यन । S सोनोमिटर। यह दूसरी सरहका २७ अर्गान। २२ मोकोलोस। २० फेटलदा २७ हार्प। जिपर है। Vol. xxI, 31