पृष्ठ:हिन्दी विश्वकोष एकविंश भाग.djvu/२०

विकिस्रोत से
Jump to navigation Jump to search
यह पृष्ठ शोधित नही है


15 पोदर योपिया गौमागार An मध्यममा म:nान : मानो नो पानी, श्रोतालय, माfr Trt सानिया, परोप, नाग, RTI am गोगियाभूति AIRi. iran पनि परमी गरि · सरमियो गगटेलिका दियामारी. जार. शालि गर्म HIT पग मगा। ॥ पाया TREKitatiनपावर्ष नाmitra fort सम्प्रदाय म्ह पहेलिरिता RIT riसन मालागि आयो । गल्यु. बादन गीर mir Mix inine गो it intinail गाजलगे ममा देन है। गए। गोया nिty. पाक (०Jeriगन पारे । मी पनि NR AT form यतिलिपा-रशिया भारतवामी या जाति । पोगदान है। योग मा पुष TIER. faniपोरानुसार मानि मौम sms भान प्रदाग र TE मारिलो गीग्निग गर्म nिgi RIfor दोष या NIRama Rai को मारा गmari AIR पाग ना गर एक ना "गाशी' from preritra पर्य पेशोनों गालियां पER को धिमिन मममा. मना । ARRANT नागा मा पनि देशा.शिग्नु गा-Tirr. मालिकों के गminार गापामो मामानिमियादाद पर भापद महा। कोई मोती रात innr गामा सलामी शातिराम Amlure for पयं पति नपाट मीरजा जी ! Meamarati माय गम TAMगाने शिक्षा मानदार यादगार र है, कि anil.भा. पुपर Hanuman: मिना 1 यामन का माग पुरा । पदा विनिरिसाद शर्मनोग Pror पुEिt. when मागममा पर गरमा ) पुटुhar frein Aant दिzin ani New katne in timinimurti पामा मानम रामा मानो aimateritin माग ritikatil पोशामिति frsignatiyan, 2071 गुहार manti पETuitite iTRARATim r n : in Prime Printi देश Tit. wrinklurint Emirat RITA RAIFI A m ter Rani Trustratो को मार Fina Arrani ragitar wimaraxniirantur ur एक ___Ram tamixitting THER भनी कार Maa AARitrition रोगामे मेरring माग writmanumar tang RIAL TRA मा tit Rur til At nsarriatristing.in . itni immarat sanrriti ir r igins witar mari •inister Regre rinjurioriter net.inase पो