पृष्ठ:हिन्दी विश्वकोष एकविंश भाग.djvu/२२

विकिस्रोत से
Jump to navigation Jump to search
यह पृष्ठ शोधित नही है


________________

पहिर-हिपुर "निnिgi अम्तिारला Mir TriTET" EATRIT { म .} गुरमति दे ners म गनल (पु.) निरन । 14 मोर नदी परी मोर पसर, गा! दिनमाप ! गपु. ) दिनमा पदमपोगेइन स गरमा पि। . या पक्षमा tim Arijint पदिनमा ( पु.) परिग मो Lt rintial PRESEAR पानी दिनार (समर) माता Fariael मा नि:पा--"EिAT मा (म. मी. परिग पर साप गोपरा नाम प्रमोन गुरatt. ' शिपाया करिपारो गाRE THI शुभपा गुपैयार।" बारा दो भी नि दो पर 50 ) निमित, भाग 1 पारगान माnिihatमी मानना (मन) FIRE Hain. farm (Hic) Rimix ! __गारपुरा मममम माप IIT जोहा, uun font-मनुका पर उमपं. माय निगम (R'. fo) EिR M, निगि पोन। पोरे उ it मगान TRET R- मोनिकाली। समग मा सिमसारस गधेक प्रा पिना (म. लि.) पदम गिनाt. करगिरी बम ग्मिनामनता यापसी मारा। का उदर रमाको मापं, माघ गोन्द्रामा पनि ! Hit माना fre) mmit TRA मा iiit प्रग करे। ममकार नाप भाग सामा। RI niryानन होना rear मानी ( मनि गनिमकिन (Bाद५५, in iit :गर ( मा UN कर: . . पानि , HERE IRELEnima Rut AnifeTERainiमां कोटा गौतममा भार भORT पानी सपना मा । saste fume उपारपर timin मग मम्मा दायर सार-- nिflirmittisment. Anter: ARATI Sta r INRELI १ ५. माinmiart 1 gantisg. IEW, गोरा Fit ! (HARITRA ARAT संसार माला fourt Eिntirinakarmirmwarel . in EK मा ८ TTE मान rigininetism : wrtan, man १.१ का पER, " :{R REARRIAttent.:: म: ini) , riteRianRI afreenKir . ISRHI rulati Marrieget rinks, Ente AEIR arti... a fering : TEArtings yangrera firmatrasing.. suTRIK TETA RATRIN.भा