पृष्ठ:हिन्दी विश्वकोष एकविंश भाग.djvu/२२२

विकिस्रोत से
Jump to navigation Jump to search
यह पृष्ठ शोधित नही है


वार-बारणावतं ११पाण; तोर। १२ मदिरा-पान, मद्या पाला हायसे रोकना । (.पु० ) यारयति परयमिति सा. १३मियारण, रोका १४ जल पानो। १५ पित्त । १६, ५हस्तो, हायो। ६पर्म, करच, पम्पतर। मंग फालाफेश । (क ) ९७ पारो, दाय। १८ पंछ। ८ हरिताल । कृष्णशिशपा, काला सोसम | १० पारि. . (नि.) १६ परणीय।' (भूक ५२८॥३.) भद्र। ११ श्येतफटज गृक्ष, सफेद कोरपाका न।। यार (सं० लो०) पारपति बिपने पति यूणिच् किम् ।। १२ उप्पय छन्दका एक भेद। इसमें:४१ गुरु, ७०मधु, जल, पानी। २ मुसज्जित भावमें अयस्थान, ठाटयाट । कुल १११ वर्ण या १५२ मात्रा होती है पर विमाना। गुरु, ६६ लघु, कुल १०७ वर्ण' या १४८. मामा यार-पक प्राचीन काय । होती हैं। पारक (सं० लि.) यारयसि यूणिच्-प्युल् । १नियारफ, (नि.) याररण गच् ; पारि जले रणति गतीति। निषेध करगैयाला। (मो०) २ कष्टस्थान, यह स्थान | १३ जलजात, समुदाय । १४ प्रतियधिक, रोकनेवाला। दापोदा हो। ३ याला, सुगन्धयाला, एक सुगंधित धारणकणा। म० स्रो० ) गजपिपली, गजपीपल 11 तृण । (पु०) ४ सय, घोड़ा । ५ अश्वभेद, एक प्रकारका धारणमच्छ, ( स० पु०) कृच्छ भेद ।। समापक महीने ... घोड़ा। ६ भवति, घोडे का फदम । तक पानांमें जीका सत्त घोल कर पीना पड़ता है। पारपन्यका (सं० स्रो०) यारनारी, येश्या, रंभी वारणकेशर ( स० पु० ) मागकेशर। पाकिन (सं० पु०) यारकोऽस्त्यस्येति इनि। १ प्रति यारणपिप्पली (स रखो०) गपिप्पली, गपोस। पादो, शन । २ समुद्र। ३ चिनाभ्य, लड़ाईका घोड़ा। पारणप्रतियारण (स० सी०) १ कर्मादि द्वारा शोर, ४ पर्णगोयी, पत्ते पा कर रहनेयाला तपस्वी। रक्षणापागो, पायचविशिष्ट । (पु.)२ गारदाण, हाथोकी पारको (म० पु० ) पारविन देखो। रक्षा करना। यारफोर (सं० पु० ) यारे अयसरे कोलति वध्नाति कौतु यारणयनेश शास्त्री-अमृतमृति मानो किताकोमुरो फार्य या प्रेग्ना या कोलक, लस्य रत्वम्। १२पालक, व्यागाफे प्रणेता। साला 1२ चारप्रादी, मारवादी, वोम दोनेवाला । ३ द्वारी, वारणवाटमा (सं० रनो०) पदली; गोला। मारपाल । ४ पाढ्य, पाट्याग्नि । ५ यूका, जूं। ६ पेणियारणग्रुपा (म० स्रो०) वारणान पुष्णातीति: पुरका । पंधिनी, पेणी वांधनेकी छोटी फंघो। ७ युद्धाचा लढाई. पृपोदरादित्यास् यस्य वा कालो, फला।।. का घोड़ा। पारणशाला (सं० सी० ) हस्तिगाला, फोनशाना। पारगड़-चम्पारनफे मातर्गत एक प्राचीन प्राम।' यारणसाय ( सं० प्र०) गजसाहप, सिगापुर । (भविष्य-सदा० ४२।१२१ १३१) पारणसी (सं० नो०) यरणा च असी.च मोव तस्य पार (सं० पु०) पक्षी, चिलिया। मदूरे भया। (भरमारन। पा ४२७..) इत्यण गोप, पार (सं० पु०) पारयोति मगच (यान्चो दिन | पृषोदरादित्यात् साधुः। याराणमी, पाणी।। उप ।।१२१ )ति धातो शिः। १ सद्ग, या दुरिमादिक पारणस्थल (सं० ० ) रामायणोक्त समपदमे । मुरि, तलवार पुरी भाविको मूड । २ मफुड़े के गाकार. ___(रामा• शा) का एक मौलाए। इससे चिकित्सपा मस्थियिन शल्प धारणा (सं० सो पारण राप्! कदासी, पला। निकाल : (भ.प) पारणानन (सं० पु. गजानन, गणे।। यारट (स. ) मरम् । क्षेत्र । र क्षेत्रसम्याग्णायत (सं० ) गहामारतोगा एक प्राचीन नगर । पारटा (स. ) यारर राप। परटा, ईसी। , यह दलिनापुरम ले कर गदा सिंगारे सानिया पारन ( ) नि: । । प्रतिपंध, निपारण! यहाँ पर दुर्योधन गर्यो को जटालिये माITE २run 1 निषेध, मनादी। ४ दस्त मारा निषेध, वनयापा था। भीम उस गृहको जमा कर मामा कीर.