पृष्ठ:हिन्दी विश्वकोष एकविंश भाग.djvu/२२७

विकिस्रोत से
Jump to navigation Jump to search
यह पृष्ठ शोधित नही है


वारिपालिका-वारिवाहिन स जलकुम्मी। २-पानीको काई। । यारियाँ (हि० स्रो०) निछायर, बलि । पारिपालिका (सं० स्रो०) पारोणि पालयति सूर्यरम्या- | पारिरथ ( स० पु०) यारिपु रथ इस गमनसाधनस्यात् । दिम्यो रक्षतीति पालि ण्वुल-टाप, अत इत्यं । पम् ! लिका, भाकाशमूली, सिघाड़ा। पारिराशि (संपु०)वारीणां राशयो पन्न। १ समुद्र । पारिपूर्णी,(सं० स्त्री० ) यारिपणों, जलकुम्भी। पारीणां राशिः। २ अलराशि, जलसमूह । पारिपृश्नी (सं० स्रो०) पारिजाता पृश्नी। पारिपर्णा, पारिकह ( स० लो०) यारिणि रोदति जायते इति सह जलकुभो। | (गुपचापीकिरः का। पा३।१।१३५) इति क | १ कमल, पारिप्रवाह (सं० पु०) पारिणः प्रवाह। निर्भरत प न । (नि०) २ अलमात, जलसे उत्पन्न । पारिप्रसादन (सं० लो०) चारिणः प्रसादनं । काफल, पारिलामन् (म० पु०) पारिणि लोमानि यस्प यहा पारि निर्मली। यह जलम देनेसे जल निर्मल हो जाता है। लोम्नि यस्प। पक्षण । वारिपदर (सं० पु०) यारि परिपूर्णो वदर इव । प्राचीना / वारिवदन ( म०को पारियुक्त पदन' यसमात्, हम् मलक, जल-मायला। सेयने मुखे जल मिनावणत्तपाय। प्रायोगामलक, यारियदरा (सं० रमा०.) पारिचदर देखो। जलकुम्भो। पारिवाली ( स० स्रो०) पारिजाता ब्राह्मी ।। जलम्राझो यारियन्द-भासाम मरतर्गत एक स्थान । ( भयिष्य- क्षप। व०ख०१६।३१) २ कोचयिहारके उत्तरम अयस्थित एक यारिभक्तपटिका (सं० स्रो०.) मजीर्णाधिकारका औषध बड़ा परगना। विशेष प्रस्तुत-प्रणालो-पारे और गग्धकसे तैय्यार को वारिवाधक (सं०नि०) जिममे जलस्रोत एक सक, बांध । हुई कजली, अपरक, गुलश्चका पाल, पिड़ा और मिर्च वारियर ( स० लो०) करमईक, करीदा। प्रत्येक समान. भाग ले कर भदरकफे रममें मिलाये। • भाग ले कर मारक रममें मिलाये। पारिवर्णक (मो .) जलका वर्ण, पानीकारगा पादमें एक माशेको गाली पनाये। इसका सेवन करनेसे पारिबलमा (स: सो०) विदारी, मुकुलना । भजीर्णरोग दूर होता है। (रसरला०) वारिवद (म त्रि०) जलबहनकारी, अल ले जाने. पारिभय (सं००) यारिणे नेत्रजलाय भयति प्रभवतीति पाला। भू-मचः। रनोतोऽखन, सुरमा । (नि.) २ जलजात. वारियलो (संखो०) कारयलो, करेला। माना . पारिवालक ( स० लो०.) सुगधवाला। पारभूमि-स्वर्गभूमिफे अन्तर्गत स्थानभेद । पारिवास ( पु.) पारिमीपे यासंisस्य, यदा पारि . भविष्य प्रदाला ५१५२.) | गप्यु पितानाविमल पासपति मुगम्धि करोनोति याम. पारिमसि (सं० पु.) पारि मसिरिय पामताजनक यम्य, भण। नायिक, कलवार। सालमेघस्पेय कृष्णवर्णस्यात् तपामेघः। (त्रिका० ) | वारिया (म. पु०) पारि यहतोति यह ( कर्मययण । पा पारिमानः (सं० लो०) पाचनादिमें अलका परिमाण, ३२१) इति गण । १ मेघ, बादल । २ मुस्तक, मोथा। किम पाचनमें कितना जल देना चाहिये उसका | पारिपाइ सहाद्रियणित पक राजाका नाम । भन्दाजा। (समा० ३१३५) यारिमुवा (स.पु.), पारिमुवमोति मुच किम् ।। मेघ,! यारियाहक (रा.पु.) मलयानकारी, पदोसले पारिमलो (म मो०:) पारिणि. मूलं यस्या पाका- पारियाइन ( म०पु.) पादयतीति पादि-प्यु पारीणां पयें। IV.) इति डोप्यारिपनों, जलकुम्भी। याहनः मेघ, बादल। पारिमाल (सलो. ) अलपाल, फोगा. पारियाटिन (स.हो. ) जलयहना। . .