पृष्ठ:हिन्दी विश्वकोष एकविंश भाग.djvu/२२८

विकिस्रोत से
Jump to navigation Jump to search
यह पृष्ठ शोधित नही है


१५८ पारिकोन-नारिणों पारिकोर (म0पु0) कहा, कामा। गारित ( स० लि. ) गियारित, ओरोका गया। पारिगोंदर (म.लि. ) मेग, बादल । पारितर (म 0) उमोर, गामा पाEिET ( पु.) कुमित, मिघाला। पारितम्बर (म.पु.) १ मेघ, पाल। (Hिere याग्मिा ( ) यारिपु नातोति मर र । मरम्प, मोपणकता, जल चूमनेवाला। . मानो। २मह। ३ मागि। जलमा जन्तु पारिति ( स० रो० ) जली होनेवाली एक HEL भाग्य मारिमार (मो०) शेंगाल, मेपार । पारिता (म.ली.) पारिणनापने हिसार : वाfre ( म०० ) पाणि जागने ति पारि-जन-इ।, छरी । १ सालमा । (को०) २ द्रोणीटयण। ३ पा, काल। पारित (म'. 'वि०) धारिपातीति वा-क ( गयो. ४ गांगसुपर्ण, रा मोना। ५ लयः । ६ मत्म्य, अनुरमा का। पा३३) १ जलदाना, वर्षा देनेगाना। मएली। ७ ।८ सम्प, घोघा। फाईक (पु०) २ मेघ, बादल। ३ मुस्तक, मोश। काली। यारिद्र (मपु०) पातक पक्षी, पोहा पाfrar--विष्णुका गयनारमेर । यह अपनार राम- 'यारिधर (म. पु० ) धरणीति पृशम् पारियो । एरादि दशायना भिन्न है। प्रागपुराण अन्न | मेग, धादल। २ भद्रमुना, मागरमोथा। (नि) गंग प्रशामुन्द्रिका उत्तानपाडगे मका घरित , पारिवानी (म० मी. ) मालपाय । ( कपाशरिरमा० ) गिर्णित:- । पारिधापयत (म पु०) पिमेद । ___ गीर गारमान गुला श्रीशगठ में भौरमसे यमुनाः । ___(भाश्यमापन . १२१५ देगोरे गर्भ यारिजाक्ष भतीर्ण हुए। उगको पस्नोस पारिधार (मपु० ) मेघ, बादल । माम ग्यालिगो पा । पचासमप उनके मध्य गौर याग्धिारा ( स० रो०) पारिणो पारा। जलधारा। मोपोर गामा यो पुत्र हुए। उन. जीवनको अन्यान्य ! पारिधि ( स० पु० ) पारोणि घीयोऽमिमिति घा गलीपि. गटमाों नानुछित दादा पाकिस" : (फायाधिकरगे । पाNE) इति ति। समुद्र । anीय है। हम पहमें सैकड़ों यति, मिल गौर पारिनाम (सं० पु०) यारीणां गायन । २ समन। वामी पधारे थे। उनसे गीग्रााणकुलोमय भार ! ३ मेछ। FRIETTEम गयागन्द सरस्वती, सचिनागर पारिनिधि (सं० पु. ) पाणिनिधोया निगि शा. मरसतो, निधागद माम्पमो, रामानन्द साम्यता भार! कि ममुद्रा गयागय मरम्पनी मी मागे हुए थे। मिया ति पारित (० लि. ) पारि पियति पा-क। शापमान, समिति गमा, गौमायागं, नाम्याया, HR. जर पी कर रहनेगाना। पापा मार गयानासं आदि गोडागाका भो, पारिपथ (मं.पु.) पागेन | शमा मागममा याम्पिगिक (० वि०) याम्पियन गोलि गारपण पारिता सा नाम । पंग (उगर पनातान ! ५१५) रानमा मा पामर मियप rint घेरठ : पालिकालापूपियान' इति गाkिram FrelfAR नि। दम , जो जलपमे जाना हो । २ गा. Irrin (io fre) पानि, प्रमों मो. म मान, शिगं नाम युनापा गया हो। , पा।(.) २ नमामि देवी । (a ) गाrat (मतिला , Im set areal (ite is alनि गमent meri २xi tra TM ALERT) (HTET HIROIN को Firet,