पृष्ठ:हिन्दी विश्वकोष एकविंश भाग.djvu/२३०

विकिस्रोत से
Jump to navigation Jump to search
यह पृष्ठ शोधित नही है


पारिपिटार-बारुणी पारिविक्षा (म०) यानि पिहारः । अलविदार पत: दृश्य या और कोई यस्तु घुमा कर महिनादा.. मोटा। । उरसा करना जिसमें उसकी सप बाधाएं पूरी पारिन (म.पु. ) पारिति मागरमले शेने इति शो। माय। शिशु यारोग (म०पू०) योन्द्र देसी। पारिजात (मा० ) पारियिषपर शान। भारत. 'यार (सं० पु०) पारपति रनिति मिरवाना मेर। म नाम पर साग होता है, किसि ' उण। विजयकुलप, विपदस्तो लिस पर FARE . Emait कसो गए होगो मौर कप कय होगो । गर्गमुनि-: पताका मलती है। मे मार्ग पर मोर उनके मद्दों से सार उदय कर यह पाया-पई देसी। गारर बनाया है। निधि, नक्षत्र, मास, दिन, लान. यासत (सं० पु. ) गौरसुपर्ण जास। मुह मार शुभयोग आदि गधा पूर्णपक्ष मासमें युप! याय3 (सं० पु.) १ गतराषा, मरण पार।२ रो, गौर गृति याने महा देवागमन होता है, पायु, यह रिकता जिस पर मुरदेको ले कर ले जाते है। माँ जा कर ठरलो है। पांडे उसोमे मेघादिके स्थान पाय (सं. पु० ) यस सम्बायोप। (पा.) पं. कारण पारिका शान होता है। पायहरु (सं०० ) ययाति सम्याधीय। यानिरीक्षिा (मलो) जलनिरिपका पेड़। यायहक (सं० पु.) पण गोसापरया . पनि (म० ग्रो) मलनि, मोप। यारण (सं० ० ) यगणो देवतास्पेति ययामा । वारिम ( पु०१ यायभागी पुरुष, मायाद । २ यह, जल, पाना। २ शतमिपानक्षत। ३ उपपुराणविरो। ' पुगर किमीको मृत्युफे वाद उमको मति मावि. ( देवीभागवत ११५) ४ माररायपके घर विशेष कामी मार सुण मादिका देगार हो। (femपुराप्य राश) पारिमामय (मं० स०) पारिप्रधान देशेषु मम्मय पाश्चात्य भौगोलियो Burriton a AAPUR तपाप । १ सयदा मायोराजन, गुरमा । ३ ओर, का उनलेपहिया सामाग नाम परणार । ४ पायनानगर, ममा, जुपार । ५ मिगह।६।।मान मोक्ष्य गायक धामगिरम प्रागांम जग घाण मन्दन। मगर. एक प्रकार सरकारद्वारा पदका ध्यसायशेष दिसता ,५१ मा मान! . Fire) मातमाग, जो कुछ सालमे हो। , पपना नामापे मुहीमा पफ, परिसार (सं०१०) दुध, दूध । महारका दर। ८ दरिताल, हरतालासा पारिमा ( 30) मागयतके अनुमार याद्रगुप्त एक तेल। (i) १० यमन मो पामाRI पारणक-धाद्रियाणत रामेर। 6FT. २८) चामिंग (मं. ०१ गपुरमेर । २ जनभेद। पायसमन् (२००) या n rel | अला (भारत समय नगादि फमा, पोखरा, सायमी मार जास पाnieीयोऽसपेशिनि (पप परि पनि ममान | पायपा. गोनिक इस Ruinaदि वाम उप १२४) दिन मल मादि देनर मागा। इनास पि, पोपने को पाटनता (संही ) पाता। . Tir! समसारा गगरा। पामिक (fr) परत प्रयास यह सब .. पार (Ho .) पाप्पां' गापमापामिरमांति: पीय। हो. दाणा। पायजारमा (म. जी. , । पार (10) मारोगाinves | सगुन । र पानि म.पु.) रपम्प पुमान, पार वा fit rate.. कार : भाप मुनि । २ing || मारा