पृष्ठ:हिन्दी विश्वकोष एकविंश भाग.djvu/२३६

विकिस्रोत से
Jump to navigation Jump to search
यह पृष्ठ शोधित नही है


गारेन्द्र नामs. nail RAगको बनाया कि यारा गणेश माधौन हुए थे, गेमी गारेमा II,Irr शि. महागमपुर, गदापासशोधि मयामीपुर, हालसा, चरवारी दि नाम अनुशामिंगमालि. ना प्राचीन देयमेया मुसलमान समय गन्दा भोर जिगारिएला में व जलार स्टुम-मोहो गई थी। मपानीपुरको Anemire गौर ना मिले मोमर गाना खनाल सीम मातम्समप लिया गया। सुमते है, . Rr मापारमा मौर थाना जियगझ नधीन मामी सेया फिर रामा मासिंह, मम rimali शोपि गानामा ( पानिमा. नाम पर इनमेयाम भार पर सम्पामियाmati पर साटम मा अपना गाना 1. पोणे सारीलको गोदारी संगटिर होने पर . नाम Irtो माला गोपरे मादि. थामा संग्पुर मार सानन राजा ज्ञापनमा गया ! • per Harinाटा नाम स्थान मेग Talat देशो। सबमतिलको जमादारो गार ARTS हाप nirm Rधानीको मादि भार शिला पपना. मा सय गारोरफ राजा रामजीयनरायन रन था। गागा TIRTER Itr प्रपना भयमनसाही भगतान मारप्रक्षण किया। सामेलयं. राजापनाnenit गीमगाठोकामा हान जगमगर सालाप मौजूदा पुगने होने पर गारोको प्रातारपा mm मो नागिरे. गौन कोस उत्तर करतोयातर पर हो भौर राजा राराणने गये सिगे IIT TRAIL महानगढ न गी FIR, मीनपरिमान गारोरको सम्पत्ति नीलाम दो गाने पर Anार पर गणनानुसार यही गाण्यांग नामक प्रामीन नगर बाटो मादिको संगा किसी दूसरे गादी ! का परांमाग पनिमको भी उममा समर्थन किया ऐमा सुना जाता कि उकयतामों को पूरा । गमनाग या पदल AIRE प्रामीन प्रसा रखतास था। दुर्गोतमा धादि मारे ही लिपिनो यमान है। उस महारगान गार! ताकि सम्मुन मनाये जाते हैं। TANI TIRED गहरयार मिया योगांका गगन, क्षेत्रमाला यो स्थान प्रगने मातुरिया तथा पुशुम्यों मारा: Nir पोट गान, विराट, गोगमाछो, भवानीपुर, भालमा राजमाही मिलेको गोमा पर Eिntertenmit धेरदारी, शुगो, कालीगा मादि पामेरे जनपद वासी जिलफ मिंदा पाने. मोतर गौर aamhalta Hit दुरी पारमको बिगतम्मृति विघोर जिले में जो रेल गया, मग तालो int. ३।४ मील दूर पर मnिati जालना in ____in Anil मममी को पार के प्रार शिम समय सम्ममा र माrt MIREv str नी माया. मोगयागेर विगण गदी कामना गीच ही प्रवाहिती । म गत दो गुमलगानो नाममा मौर गुलमोगा मादि करतो । Meta महामाता मर्सि एकापमा • Treatm या राम मनि मदा-गया पानाAT | jin १. मोम भोर मार ने का पुतारो मिपामा नौ पत्र TAIT Hirat भारा ४. १० मन BAREntl ATARI गानमेवरा. marith मा परमान inालो गति farmRit REPERH ( मामा ariele मr fritere: and tranमामारीमान ART Circhaurist tivaratri पभोमदिर REntiram writ

ma मगर भोजन IIT iirants