पृष्ठ:हिन्दी विश्वकोष एकविंश भाग.djvu/२४

विकिस्रोत से
Jump to navigation Jump to search
यह पृष्ठ शोधित नही है


________________

पायुसान-मागे minue (RE नया नाम furth को मार गिरा माद, गामी rent as सार। यह पुरान (Rege ) fermel (ari arms, 1 २ मा ansient बोदकीय aar (मपुमा, जागा पार {rfat) पपम्पनीमान PP Anitre (IN) पाना । दौसा र समाधो. amit मरः । पुलापा मारामा परम. mitrips पागप (निपक्षीपन देगी। (3) कम्पायो fait भन्। गin (iofream मा । पंगसम भापpिink पार, या भाग। attenfer.store i n animi (fre) भीष मार्ग, माप { HERE साभार (HERE भाग ममुग, मे, पाल। ५१) मा गापामारी। पारमा (२० पु. १ को परितना गाना (३०) पाद नियमापनि ... २१वात, समाचार। । र पर मोवामुरो | भारभूतान गाय (पु.) पाला पा ren, inraria arf भायन या (NRN)

माहिती Re) मा नापा जाद। पं.'

पा (03. ) प. प्राविका नाम । कainाह सामing) पापिता MEA५८) मोमो (tion) मनोयना । पारिमा ( नमा गगार पागोHI eties. पारोजगार पार गुयान (f.) RIRIT, 1 को मी मामा, angrein Augrtictio) म. पगा । Sair { futam REET in मन (i ) BRI REAL INRIOR anोन Mital trie mulmiRI पा माfuiinी .) । ar, AntiIR TARTI aiant. I पाइपलायो (ोग पापा auratmarati... RL मर mirmirara. Tr. Infini माना ५मगुप५। ६mil पि.मामी attrth. 1 दगा । मांगा fuTEE Air-timi, TIRIT .fm.firat. mins पो, माता i, . Tim. nitrran, मा unstamiting merent marriers, रारा ATI, ARARI, mat, Tirrfanा. #marathikant an, marrierai, ratiya wfurti TecretERAICTE भी 41; azhra T imr. x. gar, ranthetrit smat ministry reinform. rtment A rrrrit rer, In xzrr Im time to get frrrrrrrr ariat i on Har, Are kr wrwwer ky..