पृष्ठ:हिन्दी विश्वकोष एकविंश भाग.djvu/२४०

विकिस्रोत से
Jump to navigation Jump to search
यह पृष्ठ शोधित नही है


गारन्न पाया। जो गुम्मागोर fuum मीर उसके घर मा दिल-मिशाग। दिमाmr for माशा गावामार है। पदामा बही भरपं. मे मा १५ सोम सर Pिusta FAMIT गर मार भैरम सा पनि कोम; माता पहा रिपोर . ' मायायपशि तुझामन मार निगमे frur रॉय एमापार | mantar :'. fourt.irang किमी हिन्दू मन्दिर मानपि , यद मागास मारयम है। संप पर दोनों को होगनिहाय साधने पारयाना HIT भोर सिमर १e Anger : . प र रों पर नादिर निर देशा है। ममा प्राक्षिणा सिने दो nिgEntra. पा पुरानो गुमर पारमे पोर पहारोनको गस.भो एक मातुरेको नि । प्रसाद EिITTER समाधोinास्पिद यह दिनी श Hara पनि मानको मार प्रापा २ मा किया। दाम मीरममा मा हानी है। मो . मम पापा। मे यो पोजिट पर पूर्णको साफ बोदाल-नांगी मोर पाण्डमा मनमक Turi etat . RATARI मामा महापरमिट पाहै। पूर्णत: म का निश्पक जोड़ा गया। पyar चापगरिमा पत्र पर मेनिहामना RIP लोगों को गो पारा मागमरमानाका पमापा गामने है। किन्तु यह. पाटप वास नि नि , तर कर ।। fringin गाना हिमो क य उन मागोमास किया था. मोरंग - - नाकामना। ना नाम पाj qgrl ferg गायक ____ो नाक मगरको RAI पार हजार रार हो । ' पर और माता पाट गौ मार है। प्रसाद ____पापमा पनि प xam fruमान . पासागरमालो गी: नावानुमा रममणे . | iगया सपे. nिfaith. HEIR for गा। दामी जलासययोफोर Anामांरकोप writual मादिगा Aairs, RERANI गुम मीर नाना Met गोदाल दागोर गरी तर पर माना मान हो । ranti at दि. 31 मार गिरोस मामferench गोला aaman a मागपामा:miit पानीnire IR REET TEAL रामा फोरपारामा पुगिrari Ret भी ग रगारमा ७५८ मे RT rat me at uri ar mitanारमा नnitari गर्म १४ मा मनियारोह 11 Onitiuitmमा मगाANो. पानादERIrrit ७ मा TRIRAMATARNInan mital PAR HIT भोर list aint' नाम Masti ratram गुहार PRITERNET हा मोर सामान , माम मार है। समारोimire Tre: गा। गोritish Enter. - Y SEEKindi Hi Termart imagine AREA maciknife fr: म.सा.TA. Tak Eिxt m MITTEER TETaran . ' mint or agrat krt. interesting मो , entent Huntrit k