पृष्ठ:हिन्दी विश्वकोष एकविंश भाग.djvu/२६

विकिस्रोत से
Jump to navigation Jump to search
यह पृष्ठ शोधित नही है


________________

Ar i na मा पार अपराधोim। सुशवा ( t ElE पमिदास और Ranा पनि मेरो माया ___ITIER Imrat | H i t मा गामो en't HिIRTIोगको मार सपना, मोरालाको गोदाम Are को पाप nkren, anEnा . जानिय nि गावो में FIR माग पहिलो भो माग गmir ममापनि प्रतिमाम मौरानो यो मांग दिस) गा गाग्नि ( प्रथा माहगान RTI मादि। पजातिपनि गीर गारी ! ( २९. प.) WATER पिपामा दिन पापपुर ) मापक र पुरा. तुमति प. भागामी गानोगामा म गोठा पग। irani दोगा। अपसे मिEE ME प्रति पाणलार (de पु.) प्रतापपाप । गानी HIR मे उन माधा भागीपाप (पु.) ni fragyARI दोप, rinr मे रचलिये. मग मी पाप माद (0) पा. नमोन कोरिया . . . ....... रामपा: पाणिया (Marate ) ANA, Pानकारी। मापी होगा। পরে যায়গায় গমন ঘ মূr ! मापप (int) Miraima (म परि शानियोंग 341 गीगागार से 1) हरिपात (Dreir refपोर) TET परमो दोगो प्रतिलिप गाटो fait Timi in ameो. चार भोता पना गिवाया हो। मोर दिग्मोर का है. 'पुष मिशि गुनाहोर, कालर. मी दोगुनेम! amiti पोगो को uri nir नि , गर गुर Emfornar पार HER: यनिए, औ efalirat mms Trlan. सा माfिrifr.होती है। हान गुरrinana imarittenी म कारा पाय मागा Mail Timi मे. ग. मोदी AIRammarrianti. । माप m msrt R arenा, arian gir marna nirmirrormeff| भोग T RA fan crit at asthmait पताRR RAT TI: Finar or भाnirn alim! मात्र writer form: A भोर meantr me, frier . in MARiternit instan R itil-romanter amaryatarankran am मा . navr RT को अपर PRO KE Niti mteraturtle riamfimuttarai t am na vaid. th rrrrieri amrit Rana aft re' RARE REgal m ar ream treamPLETTERTAINMENT Anm -are..