पृष्ठ:हिन्दी विश्वकोष एकविंश भाग.djvu/२६८

विकिस्रोत से
Jump to navigation Jump to search
यह पृष्ठ शोधित नही है


२३२ मामपर्यय-वासाकुष्माण्डखण्ड तिमि मानत पूजाका विधान है स यामम्ती भष्टमा, सीप विष, पूर्ण दिशा पूर्णविगा: गति तिमि मनिपूर्णक भानपूदियोंको पूजा करनेमे अन्न-६, इमी कारण यासविसमे पूर्णदिनारा बोध होता है। पदर होता है और सनकाल में पर्गफी गमि होती है। यासायरज ( पु.) यासस्य भवराजः पश्मामा यासराय (सं० पु. ) पासम्य पयः। यासपग्यिरीन, । इन्ट्रम. अयरज, इसके पश्चाजात, Yि . मरोजगढ़ जा कर राना। पासवावाप्त (सं० पु०) यासयम्य यासा पासमा पासमामाद (सं० पु०) पासपोग्य राजमयन, रहने लायक नायास, पन्द्रका मालय । पासपि (सं० पु०) चारयस्य अपत्यं पुमान् पास यासमयन (संकी ) बासस्य भवनम् । यासगृह, पासयपुत्र, मर्जुन। . ... .....! मकान।

पासपी (२० बी०) यसोरपत्य खो. यमगती।

पासममि (सं० सी० ) यासस्य भूमिः । यासस्थान। व्यासको माता, सत्ययती, मरम्पगंधा . यामटि (स' रत्री०) पक्षी येठनको कमानो। यासप (म० पु.) १ यासंघोफे पुरा पास ।२ पासयता यासपोग (म. पु०) पासाय सुगन्धा युज्यते इति युज गस्य । घ। १ चूर्ण। २ गाधदाय चूर्ण। इससे वस्वादि । यासवेश्मन् ( स० छो०) पासा येण । पासगृह, पागः मुगन्धित किये जाते है, इसीसे इसका वासयोग्य नाम घर। पड़ा। 'यासोश्वाती ( स० लो०) तीर्यभेदी पासर ( स० पु० लो०) यासयतोति यस सच ( गति यासाम (+10 To! यस्यतेऽननीति घस भाडादने (बगे. का गि नाम देशि वासिम्परिनन् । उण ॥१३३ ) प्रति ति । उण १२१७) इत्यनुन, स म जित् । यरल, कपड़ा। हार । दिपस, दिनानागविशेष । ३ वियाह रासका मारनमें दूसरेके परिधेप घर पहननेसे गंगा किया है। अपमगृह यह घर मिस पिया हो जाने पर सो पुरुष, (मनु ) यस्त्र मार देगे। मुहाग रातको सोते है। , यासमजा (io खो०) यासं गृई मजपतीति सन पिया पासरकाया (सी० ) राखि, रात। . अण टा। आठ प्रकारको गायिकाल एक feer पासरएल (सपु०) दिनयत, सूर्मी उत्कण्ठिता, लब्धा, प्रोरिकमका, कलहातरिता, पासरहत्य (संसो०) दिनकृत्य । • याजमना, स्वाधीनमर्श का गौर समिमारिका यही मार यामरमणि (संपु०) दिनर्माण, पूर्ण। प्रकारको नायिका है। सामना देखो। यासरम ( पु०)प्रात:काल। धागा ( मं० मी.) यासपीगि यम-पिन मघ-टाप। ' यासरा ( रखो०) यामुरा देखो। १यामक, महमा । २ गाराम्सी, माया सा! यासराधाम (म0पु0) एक। 'यामाकुमाएकराए (20०) रमपितागाधिरा, यामोश ( पु.) सूर्प। नापविशेष प्रस्तुत प्रणालीमा मोहार पामय (मं.पु. ) गग्य प्रसाधण। १ । (को०) ६४ पाल पाकाल १६ मेर, ५० पल कुमार, २धनिष्ठा नक्षत २सा जीमे भुममा होगा। पशु जेमा महाin यासपा (म.पु.) यासरामायते अम: । यामापुरा होने पर हमी योनी, मामा कादागीरपुEER मनुमा . ये मानी दर साल करार पाक हो जाने पर पाममा ( मो.) निधन पनिरको पन्या मोगा, नामको, रोसन भाभी, दारणामी, मेपर २ पुरापुनित काalpari गुगदेन मारमा होमसोला. एव्यायुम, मो. . गामा (म.पु.) याममा मलोपा । पालोमिय प्रो. भोरोपन पर AIR पासादिश (40) धामाया दिए । यामय पर भी ता. मिना भी मांगे मार