पृष्ठ:हिन्दी विश्वकोष एकविंश भाग.djvu/२८६

विकिस्रोत से
Jump to navigation Jump to search
यह पृष्ठ शोधित नही है


पानुपाग ११ गाय, मा. १६ गग, रिगन १८ दीना मे ग.दिप पंतपूलित frr. Rोप, २० पुग्न, २. मण, २२ भासुर, ' से रपेको मानम wrin नीर, २५ मार. ग. २१ , २. fart.. १ मार मापने मा . २८ भार.२६ पयर. १. नागरा. ३१, ३२ गान। म बार पूर्वयममें स्थानमा frinaam, ४ मारपरस.२५ गगन, ६ माधिम. गागासुदेगानि (Remifre) - मागिता वि. स. प. PERH, यामे करको मानिanो st FAR, ४२ र ३ गमन, ४५ पाप मोर पं insan EिR RURNEn: होम करे। मादादि पर दाना-पन्द, २ शिरारों, भी न मिri at PM गगन, पा, ५ मा पापरासी, ७ विलि' मा परपोरेमोमपन्न पित, पा मगाम फर उनमा होगा।nxilerski ममप देगा मा बाद माल Arena पाद दमो परामा ५३ गाना Mir. प्र णाnिfणा यासुदेग, सरमों और यामुरंग मा liminादिका गाशयारमे Ta मोमोम बाद ममित देनाको पोछ । aurt और पोरी यागारमोहिगो। को गोर मुम कार पटे हुए गरम REArt am: HAIR FAITH पायम, पिम्प, यहार शाEिARN EVMs. मार पोन गाटा भागका योगमा भीर उसमे मुतो नाति बाद करो aer ना Eur. मनपिनमगा मा पनी पान.रे। म दाम भार गएल या पासुफ निको rat Trai mj Am वादन कर विशेषराम ना ना En antiinो श्रीमा मागी. ' माये मार गारम लिन र ATI riशायरोना अधिक भागा पटामुनी पेट { गिता को विभूति नाararun atm मुपमे बार गाया सा गानुERNARE गाम, गोपल गर, पारद मीर पामर दे गांगप्रकरणे पराये। . . . पranा पत्र प. सारन मग पाग' म.साद मागापुरमा?.g nit . मारफतथा पम्मी मोर पद र पमपं.Thar angrit Haram, गायन, पगार, गो. महानो। गामगोसार ( परयर इन माल पाil , म सम्पन . ansienta t ulanRaipur मा दि . होम बाना होr gricahani Irantertai.. यम मा सगुन Ram RM में न हो। infresma FREE गा Taimittarगा . Mammi mmuTEEKEER सेना त . uiterat aar d , amrti nimijir गोग, 4, Friratna Arryinhr TET RAREinman arminginning: मरaratml मा. यामnar.

  • : AirARIReai smart Einner.