पृष्ठ:हिन्दी विश्वकोष एकविंश भाग.djvu/३२२

विकिस्रोत से
Jump to navigation Jump to search
यह पृष्ठ शोधित नही है


रिस्टोरिपा . HERE२० जना पिडोरिया, पागा, कापा माराया पूरा भR CERE 137--४ मिलिपमहान हुमा! उंग समस्त मिरिक मानापो R T HI Raafrairy गिरनामा निद्रादेशीको गोदमे मारनप मो मोमो गामिmati बाद। बहुत मपेरे कुरा सम्मान प्याक गरदा । सदा वर्ष या tait RETRA rigो मार मोम विमोरिपा पदामिनी येनासनकालका T साठयां वर्ष पूर्ण मा . मम प्रेस रिगो पांच दुई। रानो पिहोरिया- पामसे दोरक जुगली' मना गांगर Are पंजोगमा यह एक मरणोपदिन है। को मधिक समय तक मोर शिमों को मन. १८४०० म परे माई युपरा मलय में बात दिलाई महोती। माग विधा मामलारने प्रापा योम पं सक. मदारामोके पत्यका मन्तिम सापको गाासना महायता को पो। १८६१०में मारितसे योता। कसो पुरजोप, मप4 उगको मृत्यु हु। ममिका मादि स्याम पोर गिप्प, इस पर सन् १८५८०५ सप भारतवर्ष सिपादो यद्रोहका चिन्तित रहा करती। अपमान gमा, सण भारतका कुल शासनमार ए ६४ या राय कागे पार की हटिया कामगोदायमे पिहोरिपाने भने हाम। समयरोको महामो पिक्टोरिया इस राधाम 2 लिया। पर उनके नासकालको ५० मुगम परलोक सिधा । उसको मुत्यु पर संयमानेर । घरमा है। इस समय कम्पनीको शासनका मत मो, ममा टिन साम्राज्य गोय. प्रारfree. दुमा भार समा गयर मगरस मारतय - Frogniore slausoleumii पी फरपणे न प्रतिनिधि हुए है तथा पह पद पासराप पट लास दफगाई गई। गर-नाल (Witeroy nnel Governor-General), महारामो विपटोरिया इस शाममाRA . गामी मिददुमा । मन् १८५८ को मो RT. प्रेमिटेनमें पत परिपतंग दुमा । १८.. मरापिष्टोरिपा मारतयामि एक पोषणामार की। पहले 1 स कमी को मां बोठी गदी भेग तो घरमा मारतकी मैगनाAINE Magna churta घो। न उगफ मासका सा से of lulia ) गागरी प्रमिद उमा सगी भागमा यमसे सिर्फ १ पेसमें पोठो माने जाने गो अनुपातमा भारतमपं. प्रपंक मिसेमें पदार मिमोरिया सिंदामन पर पटक परम पि. पारो पड़ोगा। उम प.पणारे नुमार दिन में गया पदनका कोपा TRAar ग, गारमे माग लिया था, उग्र की सीमा को म धिल थी, किन्तु से पिपरियामा मामा रारा दिया गया । उस पाने पर स फर पोले ग गौर करमा परमो तिला या मारमयामिको माति मोर कोत परा दोगनारामा परमो का मासेर महिपापेगा, मापोन विमा गाका मा grammlne areli निमा महगो सा मी नातिक टागों में परोरिया माम पिपरीप है। पगार Ard Tad समाम मधिकारिका (Male) PRERो पोरगा।

  1. m! mins सालमाRENRI में Infrm fridianiml.

भाnilwn futeमरणोपरगा। Tooth iki mitter. Remininो मरोहा स्लिीमे पापा । (पु.)२९६ पास mmuk मा 'भालो मा IRRITATE मामrmilai ! ution sittisi Rो लिरियामास RETTE