पृष्ठ:हिन्दी विश्वकोष एकविंश भाग.djvu/३४६

विकिस्रोत से
Jump to navigation Jump to search
यह पृष्ठ शोधित नही है


पक्षोभी-विगत्यक invitrit ( म frefaurनिनि। विझोमकारक : FATEHofae) f गम...१ प्रगातfamirr . म कामेगाना।

मादिजाती रही हो । पायनियरोग, मो .

fati fR) Pि निपातनाग पो।। गत २स, यिोग । ३गरसे पहले, मतिम पा . मानिमा मापाता। गुपसे पालेका ४ जोरों पर पर पगा । वितरिमन (म ) विना जिनि । यिनए कारक: ५ शो गर हो गया हो, ओ पोत गुका दो। यह कार : दापरवाना। पौगिफ भासी संहापाले माता नामा पिगम ( ) नन, गोदना । अर्थ दोना-सिमगा ।" --fra गिनाम् (मपु.) प्रमा। ज्यर-जिसका उपर उतर गया है। गितमयम- . विपदा (म0पु0) गमः । . निमकी मांगने गए दो गई हो। यि {म' पु. ) -म । विशेष प्रागिनोक {म शि) Amar धोin the art पामा (१९८४) कमस्ययः। भोरहित, भीम्रए। fafar (म0पु0) यह मानरोर निमें पीने विगगम ( स० वि०) विगतं मयं पस्य। निमा.. ॥ शमा पेटर। गिमानम ( स० पु० ) पैमागम मुनिमेश। । विगारागध्या (स.पु.) यौवामार्यभेद। सागस देको विगतनोक (म.लि.) विगतः शेोग परुप पमा सिनामा (मंगल) जिE, जोमा मदान, शिमो पाई शोकम दो। . . FRIEN (दि० नो०) काया या सदाफी सी गंध। विगतम्पर (म. लि.) हामोन, मिस्त। पितु ( म निक) गिता नासिका याय, यालयमनात् । गीका ३०) गामिमा पुर। गामासा, गिा गाण्याला।वितिका (० मी. ) पुनः पुगराय पर्शन पर पिपुर (100) १राम। यो प्रमूति । (मुभ त शारीर १० म०) निषद (मलि) पाग, यो भागीय पोरस माविमा (ममि) जो विगाह करते. पापन (भाग १११५:२१) । गो ।२पर पुष्प गभरती । hिer ( faot frmat गामिका पस्पेति यायो । गिगनासंग (म मो०) विगत मासा पम्या: पर: (न्य पा४.२६) स्पस्य पार्मिोपदा मामिलाया । म यकी पहली लिमका (गामिrul) मामिलामको माग दो, गहरा। ग्गादर्शन होगा हो गया। पांग-निपानी, विमान (Afnefय-गा। प्रसिद, सिर कला, लिली, मिला,पिपली, पिका. मांग जामदा fruari ( A) Ran.ग.ग । मिति न ताशोफ (म.पु.) परमेश योग । EिRA {स.हो.) पिपानि न्युर ! घाम, Amin (FORोगा , an नियमा iteniम.पु.) एक दुका नाम । पित्र .felma मिपा पम्प, या प्रक (पु.) पिप नाकारों। • पापी मागिर पर ममागिन (stefaeyा मोर मारिता FORI REAL Roमामल, गारा म (40 पु.१ विगानीय । २ मा विगER.पु.) for am. विमा ( शिम मि RITA' FAIRA { महरि ! मानगुग कोम।२ निदार। . THALI R ETARTMEL . farar {म पु स ।