पृष्ठ:हिन्दी विश्वकोष एकविंश भाग.djvu/३५४

विकिस्रोत से
Jump to navigation Jump to search
यह पृष्ठ शोधित नही है


विपारक-पारपांग Cameriपनमा होना ८) पुनर मा रितादी, Arrint ____Tarisart. ART OR विमा (म.पु. प गार. THE होकर niinrapar पान प्रायनो माग २१ । मनिहानि for मपिता पो मोntareataim नाम : बरना। RAT, पाहि पालि. मा तगामिगार पली) पिदमपुर । पिपर भीर faat sAR. THEIR ! मोमोमानिसमा माfam. with them | मनिया का समाmaltire Simarime In Inा पनि मmil मारोप art- rinirmalink पूर्वोक्त नसामगप मान irriant ur offin RENA En me TER मानविकर या पाया., instefan infarmint innr faar , गो An मि. जो १४ उमेगापिEkapin RTE ARE . Turt meगारको रपेको साना गया है। मारिप IITRam करो . एक समयदेव पर मर in fruirr. FAIREM माशी प्रमालादि पर म परिहा या गति दिनचर . विचार करें। पारी मार निकायोगदमी पाप मानिागिन RFTA RA गाहमा पनि वोट शादा ही मोक्ष में समan int. पद पर Hinो, दोमा पनि माग गनुरुप कामो मोदरा, पपरपापिलोमा iirt anirurie. afar गुमपानरको दाग | काशिगत गायर गरिमोtilim Tiruriet Fanti fafar ERATRI मय पता है, पर प्रयोज नमा निस्ता गानिस्प सांगतkiner Tirtीर fratri प्र.मा. विपरीत का भार पदे कर मी पो नदी in kan TEHE६। मानपाना HAT मे गग्य निin INRS गौर भगवान परमो म प . पासितिमिपा मार का , गुणपार पा मग लोग nिgam Ant. प्रभाग को पूर्वमा पराशी होगविषादमे ani felar faranा गिरप! 14 पारि For mi ramsant, फरमा kि गामनिरप! मा | Rarea ame rinarमा गममा हिमा | in ITIAT Hit RTIRIT पुमा friमा __mt an मा ularyासा ( ) f.rfan get मिratuifer idaimmi Mamir.inhat 1 R minARI ET fe. A nni ir ukrit fromमो हो rani fruiriftm माग (PAARATimi Rama ( ति) femilse | ati.gi inar जिउininafirb in RIN, Iril Emakaantarre HAENI ( Rames take.marrir. गुपया (Retrit for ter, in FAMETraining.ifear a rtient I TI TARIA, Kent RELETTER Numer ifscreety (REATritient AERat