पृष्ठ:हिन्दी विश्वकोष एकविंश भाग.djvu/३५८

विकिस्रोत से
Jump to navigation Jump to search
यह पृष्ठ शोधित नही है


नि-जिन्पा Freetanjalirt waliममा REAIR ने पाया friet POR, In RUMORोग हादसा मे ना मानी ! पिता पति terms maintaitri ofणामिनि । म प नि ) ar Prfarin (firer orat कालिप ,रिने | Pard, ति। न (HI) MEANI II a m fame, famirat AANTITA ort न्य! ४ापादित पिन (म. पी.) fr.fugee.free famtasiपान पोहोर पापागा माना जाना] कारागार मारतो .er, where ६.मियों, मूतो canारिको पापा २ए परमा, पारमा नहीं . ५कानादित, भोटोग। पिछेदगोय (f.)ो कारTHER . विप्ना (Tait ) Rinा। पोहोरि करने योग्य हो। (भाग १६)ो (dिe Rafalrs विळिस (. बी.).fa.foनिमारा, नितिमिमा होमादिम नतो गिति रमा। २ पिरोnिd (HR) frr. विप net द्वारा प्र दार! . कारने या विभागका.पोपहो। . विमा ५ मेडापा, परतो पार । ६ मि.वि .in) पिका मानसिामाविर मनाविर, EVा रिमांErrrrr free fir Anfan या गोई नारी पुरा मिजो जोषित RARIR Krfast Enगधा कमी RICHAMITIचनमा मेगा Fafreen go)काय, या हारकर कपिति (0 ) दि.gineerin.fin मामा १२ मुर्ति, मो। १३१२. हामं गिरा महामाया मापात पापागापना गर्मा गिरजाना। १४ yिatalil Rare (sine) पाशमा, FAIRIमा) featre fre) frfcg..! भिम, fRNET) "fong (मे. HTARE MART मे पुल मा रह गया। 1 frम गायपुर मौरतहि गरिन। २.THERA विमाxnce, Man (न.लि , जराय सदगमा ५ कुक्षिा (tul a ilaa tuto in.) विगोitanAmit- Anwr inीमा . Famo, FAITHIT, Ente Ingre {RRO) far afer, form {e} KinatiRat . frameterin) AAN, Ramera . विग ( Rodगय । cिiennifarikin eTRIBE KARE untinutam Tritis. falorfun.fulfiri SEExam Petrorer R et . -:-4. Amrit angram, Iristar Rem rगी Refrent REITRana | नाम, Trant man mur,kiri