पृष्ठ:हिन्दी विश्वकोष एकविंश भाग.djvu/३७८

विकिस्रोत से
Jump to navigation Jump to search
यह पृष्ठ शोधित नही है


विनयपाया-विमति fram.) या पाता मोहिमो पानिमी। विशयमा मनोविसर पर airat fun मात करा. उपमे की नाप हिलो देशी, निम कापर rs R. fuxarfra-शामिदानके अमिर रोजाकार। 'जाना पिपरम ( पु.) मनोरोगको पक गौपच । प्रस्तुत जिपयन् (म०वि०) पिशप गरम मनु मा मी -पारा मोर सीमा प्रत्येक ८ माला लेकर एक पितपयुक्त, विजयो। मामला, कीडे मोला गाल पर नयनरमन पिसायर्मा (स.पु. ) १० प्रामीण महिनामा १. जय AT Tमका र जसो मा - निकल माये। गितग ( म०पु०) पिपाघरभेद । म. बाद पयक्षार, मानोशार और मोहागेका नाया (4R IRR) प्रत्येक मामा मामूला (पिल्यामूल, ठियन, छोटो मिजासि.-एक पूर्वतग चन्दनराज । पन्द्राय देयो।। पटराई, पहा करा. गौर, पेल, मोनाठा, मारि, विपनाल (म. पु०) पदशि शो पर FIRE ARE निपारो गार पाटा) गौर मिद्धिवर्ण, प्रत्येक ४० तोला दो. मा शीतगेयाला। .:. मिला पर पहले उन मामलों पयामे मायनादेपोहे पियधो (स .) पिग पर श्री पिन पचारम पितामूल, माराभौर सहिअमफे मुली विजयी अधिष्ठाता देयो सिसको हा पर विनय fair खालफे रममं पृय पृषक मायना पर एक मिहोफे मानी जाती है। दातगम र मोर ऊपरम मुचपन्न फरपं. एक पहर Arifinanमो ( R लो०) विजया समो . पुरवार को विधानानुमार पास करना होगा। पछे गोनल, मप्तमी, रविक्षारयुम शुमा मांगो। (रमरि.) दो जाने पर उससे माप निकाल कर मदरकर रस. पियमागर (म.पु.) प्रकारका Aai ki मेघारना होगा। तीन या चार रत्ती भर भीषष लकड़ो भौगार बनाने मोर मास भाग पाता। पार रममे मा मेयन करनेस मतीर्ण रोग जाता मारको पदता। विजयसिद-१मारला जोधपुर पहरामा पिसाप -- प्रमिद नैयापित। मगायत . यसिम्म पुत थे। जय महारासित ARC कोरिमाग, गरगावमार भारि मशन-पुस्तिका पग्न पहन कर प्रापरय किया, तब उस युग Ins. गाई है। मिहको म पोम यां को गो। m machit गिजरायगढ--यांदा शामपुरका एक भूभाग दिली. वागादको प्रममा दुर्गलो गई थी, raile म र मेर. पूरेया तथा पश्चिमा मुमान गिजामा मटित गतिक मनुमा विना बार- मोर पोर पसाराभूपरिमान प्रायः स गाने मांग का मेगा int anRRA माग १ मामम्तगत पर पानामा ममान हुमोमm.. MI मिपिनो समप simils, सागो कंगमा प्रभाग प्रधान रामोन मारण होने पर सफा पदमा। पर भूभागरिक पनि मार full या PNR RET पे प्रधाम दामोसा गा गाना याममे nिfART अमिपमापा | RITE ANTIR-गुरुमपालुपपगोप गुजयम, infम' पहा MrAt minist राज.g! १४ासगरी मम un का । ' मन AIR बnिga FnOm भामा-पारिश मr ARIER FAR LA TEEL मा RT Trai 4. HORT FEATRE गनुमाi.in: init RELATIA कि मा tirritatro । मरना नाम हा 11 ग्राम भार हुए . , . .