पृष्ठ:हिन्दी विश्वकोष एकविंश भाग.djvu/३८०

विकिस्रोत से
Jump to navigation Jump to search
यह पृष्ठ शोधित नही है


दर विजयाबा, श्री.) पद पाया तो किमी पारितो: शिमो (मो.) विजय राम महाxि AIR करने की माप पिडालो देगी, शिमको रुला पर FIR FREE. पिपाति-पायनियामक गिर सहर जिपाम (Fi• पु.) मनोरोगो मोरयामामुमतिपयत् ( म०लि.) पिगप मस्त्य गतु म प्रणाली-पार गौमा प्रकट मोला र पिशपयुग, पितो। मामला, पाटोका गयाट र सामईन यितपय (स.पु.) १८ प्रामीन म परेवा उमा कोसा : निकर माये; fonulग (म. पु०) पिधारभद। . म. बाद पवार, मानोशार और मोहा लाया। (Run P२६२ ) प्रापेक दामूना (पिगमल, पिठन, छोटो fruar.--एक पूर्वतन मला पन्द्रास दे पर पडो करा. गौमा, पेल, सोना, मागि, पियतमाल (म0पु0) यह को Arfasnaरमा गनिवारी भर पाडा) गार मिक्षिणे. प्रत्येक ४. सोला हो, मा मौतगेयाना। मिला र पदले मामूली साधी भावना दे पोछे । पिजपयों ( सो०) यितय AREA, पशायर गिजापूर, मगरात मौर सदिर मुलीपितरकी पिटाला देयो तिमको fantarie पर हम पप गए मायगाकर मिट्टोके . मागी माती है। परमार और ऊपरस मुख बन्द करपं. पक पदर तर पिपरामा (मनोवि font- पुरपार विधानानुसार पार करना होगा। प गोतल. मामो, रशियारयुग गुहा मांगो। (trafts ) हो जाने पर मौषध निकाल कर मारक रस. पियमार ( पु.) एक प्रकारका Agram से घोरगा होगा। सोग या चार रसां भर गौषध हो भौजार बनाने और सात काम माता ! पाग रम.सा सेवन करने से मीर्ण रोग माता सारदेखो। रहता। विजयसिद्ध-माला मोधपुर AR RI RAN foransa-पापिय नायिका मसायपर m. पासिरपं. पुर। जय महाराज गामिह faran कोरिमाग, या विचार गान मस्यूस-पुस्तिायें पल पहन कर प्राप in four, उमपुर inmr." हम मा । मिदको प्रपोस यर्ग को गो। m mmuuit. Ira :-- पं. सहलपुरका प. ममा तोफामाको अगुता दुर्गन होगी पो, fa म र मेरा पूरा नाम निगि प्रमित राति भारतीय मोर TRIBalma प्रायः १७ मार्ग भिरा in Amrit मजार से FIR Or सामान पावादमा तामाका भात. LI for fपोर मम यंग पागों, कमी प्रपाम प्रधान मोम IPLuniv दो पर मारनमा ना भूभाग हरि गरिमामा full MRAT AIRT प्रभागtan पापा मारा । Huma ममियरमा | Ram fruir--गुभाशानुपE IT. Tari, institutim Train tam राजपुरा गरी गम का है। Time mini rgnline Fun भाग- रिहा Hit Ansr fangam frunmun TRENIMAR R Imanisirming ARE Afrrar fhsatir air. थे। KRIER HELala 1 - E A RT HIT . . . . ."