पृष्ठ:हिन्दी विश्वकोष नवम भाग.djvu/५०२

विकिस्रोत से
Jump to navigation Jump to search
यह पृष्ठ शोधित नही है


१९८ तिक्तगन्धिका-तिक्तसार तिलगन्धिका (मस्त्री.) ति कगन्धा देखो। तिकपुष्पा ( म० स्त्रो०) सितानि पुष्पाणिः यस्याः । तिगुना (म. स्त्रो०) गुनं व तिता राजदन्तादित्वात् १ पाठा। ( त्रि०) २ तिकपुष्प वृक्षमात्र, वह पेड़ जिसमें पूर्व निपातः । करञ्जकंजा, करजुपा। इसके पर्याय -- कड़ ए फल लगते है। (को०) ३ सिता फल, कड़पा क्षुद्रग्मा, रमघा और विपक टो। फल। तित ( म० लो० ) सुश्रुतोश हतभेद, सुश्रुतके अनुमार तिताफल (म. पु. ) तितानि फलानि अस्य । १ कतक कई सित औषधियोंके योगसे बना हुआ एक त । इम- वृक्ष, गेठा । (त्रि०) २ तितफलक वृक्षमात्र, वह पेड़ के प्रस्तुतप्रणाली - त्रिफला, पटोन, निम्ब, वामक, जिसमें कड़ ए फल लगते हैं। ३ तिला फल, कड़ा कट की, दुरालभा, वायमाणा और पर्पट प्रत्य क का दो फन्न । दो पल जल में डलवाते हैं। जब जलका चोथा भाग रह सिताफन्ना (म. स्त्रो.) तितानि फलानि यस्याः । १ यव- जाय तो नीचे उतार लेते है। वायमाणा, मूथा. इन्द्रयव, तिता लता, भटकट या । २ वार्ताको, कचरो । ३ षड़: चन्दन, भूनिम्ब और पिप्पनी प्रत्ये क का आध तोला ले कर ' भुजा, खरबूजा। उक्त क्वाथमें पीसते हैं । उसो च गा के माथ प्रस्थ परिमित तितभद्रक (म. पु. ) विकस्तितरसप्रधानो भद्रक: ततः वृत पाक करना चाहिये। इममे कुष्ठ, विषमज्वर, गुल्म, स्वार्थ कन् । पटोल, परबल। प्रशं.ग्रहगी. शोफ, पाण्ड, विम और षण्डता रोग निरिच (म.प.) तितो मरिच डव। फतक वृक्ष, गैठा। जाते रहते हैं। ( सुश्रुत चिकि० १ अ०) तिक्तयवा (म स्त्रो) तितः यव इन्द्रयव रसोऽस्तान तिक्तसगड, ग्ला (म'• स्त्रो.) तितस्तगड़ लोऽन्स: स्य अच। १ गणिनो। २ यवतिला लता । यस्याः । पिप्पली, पीपर । एमके पर्याय -चपला, शोगड़ो, तितारमा ( म स्त्रो.) तिक: रमो यस्याः। ब्रामोशाक । वैदेही, मागधी, कणा, कष्णोपकुल्या, मगधी पौर कोन सितारोहिणिका ( स. स्त्रो०) तितरोहिणो स्वार्थ कन्- हैं। (वैद्यकरत्नमाला ) टाप पूर्वखश्च। कट का. कुटको। तिलता । म स्त्रो०) तिकस्य भावः सिता-तन टाप । तितरोहिणी (म'• स्त्री.) ति का मतो रोहति रुह-गिनि सितारस तिताई। (मखी० सितालम्बी पृषोदरादित्वात् माधुः। तिनातण्डी डोप । कट का, कुटका । तिमाला (स. स्त्रो०) शबिना। कुटुतुम्बोलता, कई तगेईको लता। तिकतम्बो (मत्रो. ) तिक्ता तुम्बो। कड़ा कद्द, तिक्तवर्ग (म० पु० तिकानां वर्गः, ६ तत् । तितरमात्मक तितलौकी। द्रय समूह। तिकदुग्धा ( म० स्त्री० ) तित' दुग्ध निर्यासो यस्याः। तितवलो ( स० स्त्रो० ) सिता वल्लो। १ मलिना, मुर्रा, चोरिगोस, खिरनी । २ प्रजशृङ्गगे, मेढ़ासिंघो। मरोरफलो। २ विशालता मात्र, कड़ई बल। सिक्तधातु ( म० पु. ) तिक्तः तिक्तरमप्रधानो धातुः । पित्त । तिलवोजा ( स० स्त्रो० । तिक्त वीज यस्याः । कट, तम्बो, तितपत्र ( म० पु. ) सितानि पत्राणि यस्य । १ कर्कोटक, कड़ा कह , तितलीको । ककोड़ा, खोग्वमा । त्रि.) २ तितपत्रक वृक्षमात्र, वह तितमाक ( म० ए० ) तित: शाको यस्य । १ खदिग्यक्ष, वृक्ष जिसकी पत्ती कड़ाई हो। (क्लो०) ३ तिक्त पत्र। खैरका पेड़। २ वरुणतुम, वरुणवृक्ष । ३ पत्रसुन्दर कड़ी पत्ती। वृक्ष। (क्लो०) ४ एक प्रकारका कड़भा साग। मितपणिका (म' स्त्रो०) गोरक्षकर्कटो, कचरो, पेटा। सितथाकता ( म पु० ) वेतप्रसूनक वृक्ष । तिकपर्णी ( म० स्त्री० ) गोरक्षकर्कटो, कचरो। तितमाकट्ठ (स'• पु०) वरुपाक्ष । तितपर्वा ( स. स्त्रो० ) तिक्त पर्वन्धि यस्याः, बनो। तिक्तसार (म० पु०) तित: सारो निर्यासोऽस्य । १ खदिर, १ दूर्वा, दूव । २ हिलमोची, इलाहुल । ३ गुड़,चो, गुर्च, । खैर । २ विटखदिर क्ष। (को०) ३ दोघ रोहिषक गिलोय .यष्टिमधुलसा, जेठीमधु, मुखठो। । हण, गेपिस नामकी घास । १ तिमसारक इचमात्र, वर