पृष्ठ:हिन्दी विश्वकोष नवम भाग.djvu/६२९

विकिस्रोत से
Jump to navigation Jump to search
यह पृष्ठ अभी शोधित नहीं है।

वीरगम्योषा-तीया सपिद बर। २ कबारीका इच। ३ राणिका, गई। तोषफल (सं. पु.) तो फसयस्य, बनी। ४ वचा, वच। ५ जोवन्तो। ६ सूचोला, छोटी इला- १ तुम्बक धनिया । २ तेजा फल। पची। ७ खेतजोरक, सफेद जोग। तीच्यफला (सो ) तीक्षा फल-टाप । राजसर्षप, तीक्ष्णगन्धोया (स्त्रो०) शक्लवचा, सफेद वच। राई। तीक्ष्णतण्डला (सं० स्त्री०) तोहा स्तण्डला यस्यः, बहुव्री। सोक्ष्यबुद्धि (स'• पु. ) तोरणबुलिय स्य, बहुबो । प्रखर • पिप्पलो, पोपल । . मति. जिसको बुद्धि बहुत तेज की। तोरणतरु (स.पु.) पिलुवृक्ष, एक पेड़। तोश्णमञ्जरो (सी .) पर्ण लता, पानका पौधा । तोमाता (म'• स्त्री०) तोरणस्य भावः सोच्ा भावे तल- तोरणामुन (म. पु०) तोरण मूलं यस्य, बहुव्री । टाप। तोवता, तेजो। १ शोभानन, सहिजन । २ फूलाचन । (वि.) ३ तिग्म- तीक्ष्णताप ( स. स्त्री०) तोक्ष्यः तापः यस्य । महादेव, मूलक, जिसकी जड़में बहुत तेज गन्ध हो। ( ली.) शिव। तोरण मून' कर्मधा०।४ तिग्म मूल, तेज जड़। तोणतेल (म लो०) तीक्ष्णस्य समेह तेलच, या तोक्यरश्मि (म० पु०) तोहारण्मयो यस्य, बहुवी। तो तेल सेहो यस्य। १ सौ चौर, मेहुँड़का तिग्मांश, सूर्य । (वि.) २ तिग्म रश्मिबुप्ता, जिसकी दूध । २ मरस, राल । ३ मध, शराब। ४ सरसोंका किरणों बहुत तेज हो। तिम। तोष्णरस (स.प.) तौरव रसो यस्य बातो. यव- तोहणत्वक (स'• पु०) तम्बुर, धनिया । क्षार, जवखार। तोरणः रसः कम धा।२ तिग्मरस, तोहाद'ष्ट्र (म'• पु.-स्त्री०) तोक्ष्य दंष्टा यस्य, बहुवो। गोगा । (त्रि०) ३ तिग्मरस युति, जिसका रस बहुत तेज १ वाघ्र, बाघ । (नि.) २ तीक्ष्ण दशायुक्त, जिसके दांत हो। तिनही। तोदणलौह ( स० को० ) तोक्ष्य लोह कम । सौरभेद, तीवादग्धा (स. स्त्रो०) यावनाम्न वृक्ष। इस्पात। बोरवदन्त ( स० पु.) वह जानवर जिसके दांत बहुत तोदणवल्क (सपु.) तुम्बुरु, धनिया । तेज या नुकोले हो। तोरणच (म.पू.)पिलक्ष. एक प्रकारका कटिहार तीक्ष्णदृष्टि (स. स्त्रो. ) तीक्ष्ण दृष्टिः, कर्मधा । सूक्ष्म पेड़। दृष्टि, जिसको दृष्टि सूक्ष्ममे सूक्ष्म बात पर पड़तो हो। सोदणवेग (म'• वि०) तोदणः वेगः यस्य, बहुव्री । अधिक तोरण? (सं० पु.) पिलुवक्ष, एक प्रकारका काँटेदार वेगयुक्त, जिसमें तेज गति हो। : . पेड़। . तोहाशूक (स• पु०) तोक्ष ण शूको अग्रं यस्य, बहुम्रौ । तोहणाधार (स• पु.) तीक्ष्णधारा यस्ख, बहुव्री. १ खग। यव, जो। (त्रि०) २ खरशू कयुक्त, जिमको नोक तेज (त्रि.) २ तोक्षण धारयुक्त, जिसको धार बहुत तेज हो। हो । (क्लो०) तोच व शूक, कम धा । ३ खरशूक तेज तोहापत्र (सं० पु.) तोच णनि पवाणि यस्य, बहुब्रो०। मोक। १ तुम्ब क, धनिया। २ कुमरिच, लाल मिका पेड़। तोरणमाग (सं० स्त्री०) तीक्ष्ण कठिन: सारो यस्था, (वि.) ३ तापत्रयुक्त, जिसके पत्रों में तेज धार हो। बहुवो। १ शिशपावक्ष, थोशका पेड़। २ मधुकाक्ष, शोषणपुष्प (#लो. ) तोक्षण' पुष्य यस्ख, बहुप्रो.। महवेका पेड़। ३ लोह, लोहा । ४ (त्रि.) तिग्मसार- १ सवङ्ग, लोग। (नि.) २ तिग्म पुष्पयुक्त, जिसके युत्ता, जिसका रस बहुत तेज हो। (को०) ५ खरसार, फलमें तेजधार हो । तेज रम। तोक्ष्णपुष्पा (# स्त्री०) तीक्षा पुष्य-टाप केतको। तीक्ष्णा (स• स्त्रो०) तीक्ष्ण-टाप । १वचा, वच । २ सपं. तोस्वप्रिय (स.पु.) यव, जौ। .. . कालिकाच । कपिवछ। वैवाच । ४ महान्योति- Vol. Ix. 155