पृष्ठ:हिन्दी विश्वकोष नवम भाग.djvu/७२९

विकिस्रोत से
Jump to navigation Jump to search
यह पृष्ठ शोधित नही है


तो (te my मालियन नोकि बीजो ago मीनेषु उत्तमः । मामाक, वाती। सीबमोतु पटाका . तिको धान ..... : बाय (स.वि.).निवा, बेमसरफ, बुस म क्ष (म.पु.) तमिव हात पसारत्वात् । मारि तवमपि ( पु.) यात्राको मषिः। सपा क मारिया। नाक लाइ..मुवान, स्यारो। मरिमेक करवाना। __४ साली, एक प्रकार छोटा ताइवतको । समय (सं.) प्रतिमा का जो अमानी पढ़ता सरबजर। जिलास : : - जी, जामिना . . बाबा (सं .)..सका विमा पाटी. समय ( वि.) an feam -मबार । बाप साव। . . . : ....... .... विवार, चासका मारा। हरमोत (२. लो..) तप गोत मोती मगर, तपमयो ( 0) बलमय-शेष । शनि, रोहितया जिसमे गो-बीसी समाजाती। . मसको बीचोव। ... ... मोता. मी.) होता । जस पिकासो । रामनिया सी.) मक्षिकाफीद, एक प्रकार बपन्य (सलो. ) तमिव शून्य पातरपित। चमेलीया फूल। ...... कोपुग्ध। २ मक्षिका, चमेको।' बसन(पु.) सामावधाबा, पन प्रकारका धना नारी। (नि.) वचन शूच। पति, विना उपमुस्तिका (को०) सलवण, मोधा नामको घास। .. वपालो ( मो.) व शूमिव तीचा ARE घणमूल (म.की.) तुणपश्चमूक रेगे। . ..... बोराव। सता का नाम । ... हणमेव ( पु.) बदाम या . . योषित (स.सी.) परम, रोशिस घासा ! हाराज (सं.पु.) वा राजत एस-परवाणा प्रयोग (B.g. बी.).अपमाधि गोषयति राजार तासन, ताइवा पारमारियखका पेड़। जिपः। राजिम जाती समोर, एकप्रकारका १ ४ .५ बा ..सांप। जयराजवर्म (H) बानीका: । उपचाबूक पोलिया (मो.) किती सुपारो, ता, हिन्तास, बेतकी, कर, नारियल पोर . . तालीसात चपराजवर्ग । सके पत्ते पाहिले पबट पद (#.पुपरिपक्षः। बोटविक, दतुबन नहीं बरमा वापिये। । एक प्रकारको कोड़ा । : तपस्वना (स.सी.) परूपा वल्पना। बसना . . यसकस.) या न का एक प्रकारको पास। . कुम, काय, मला दर्भ, बाल और ये पत्र। तयाविन्दु ( पु.) एक ऋषिका काम ये ४३ बार में सब, वेदोंकी विभाग कर वेदव्यास हुए है। कपि पसारा (सोखब मारो यसापको महाभारत कालम भी थे. और इनसे पानी के साथ न्य, कलाबा . . . बनवासवी पयसामि भेट पुरे दो। सिंह (म.पु.) व सिर व तबामवालात। पनिसरीवर (..) दविन्दोः । अठार मा। . विलुपातिक सरोबर पती बा मोकायकवव कमोमानिरा (सं• पु.) इविदिक हित बुधिष्ठित निकटवर्ती मरभूमिव प्रान्तमा यति। प्राषिया मयायुधिष्ठिरका पुरोहितो माम। ... (भारतम ३५७ ०.). प्रमा, स्वासवाय य, उचासोमागिर पोर बीत ( 1) मा बीज तत् । सामामिल न ता य :किपिक्षियको पुरोहित तिबोका-शान। धे और दविषप्रयम वास करते है। ..... ....' Vol. Ix. 180