पृष्ठ:हिन्दी विश्वकोष विंशति भाग.djvu/४५६

विकिस्रोत से
Jump to navigation Jump to search
यह पृष्ठ शोधित नही है


परदेश LOTTET मेािपुर पौरभम और पाकला ) - गाममे पनि है। 37 तो पियम गौर गामा मोपदी, पीतर और धी गगना या घासन पू17 उमा पिारिश गर-- । पम्पत्ता (मामा १२२२०००)-यमा राम STER सी धौर परेपी पर, मटार, धागिरि साम्राय मध्य जनशम यAIT कागतीक प्रधान है। ता रामपुर गौर | म।। भारत भी या पदा पर बौर मग पुछिपी प्रमिका काम हो। यो मुगामे - मोर परम मिषट नदीतीर! स्थित है। पाग। म मरिया। नमो एमार्ग समान और टारागारगोयन mtar| | ना पाट पस्तुत ना होता। पर F फोग, सौर उपरे पास मोर स्थानों पाटमा पले (In Tra~-1ोग, पशुपौर मासी 7 Pre c)। परने और पपडे - सुन्। मेरा होनाम माम्य नहा THEHung Or | मियो soft हो मन्या छोटे कारanta का वादे हैं। परयता भारायपा एम प्रधान निक्षा पद या पाया पानावरी-मोर (rd tentional Contre)| मराणा प्रारयोर सिौरव ( १८००००) गागा तुमरा गर । पो गिदापुरको नीकी पर 7 हरियायम गरम सागरहो पर माग धीर पाका मृति ( Potterryा कारणाना दिल्ली गौर नगपुर पन दीड गायक पा और पुरानीवार विम्यात ।। पात। इस टिपु गामेरा अधिरामा परमाद। मागा (Potarict Circn) श्री वृत्तनिधार वगा गेट पये परीय (T Aiteern foll ce) गति है। मगार मनि पगमो में ५गेगौशवार। मोटाका (रुपा १०८०००)-गुमानी ग7 माग्नन या सगा नगनसमगिग प्रदे माग पयगारका पानी पीयर पासपण THE Ruriवासिय मीशाण युनी-रिममि-सम्प्रति जिरिवाना रिटा उमेर ना जा रहा हैम सन्देश पनिष्ठिनमा । गणे। ममा सिपा ARTHATATI घरमा ( म... 0)-प पर उति मेरा गरी पर शोषित वायो । ना- माम ग गारमाराम साम " गरमा निff का मोर! सरनपुप समिट माTrn Aritrदादा पाप गौरव करम मगम भेज जानी।। पेट पारIFI Eिrrymit शारदा ' मुशिमा Training rtions सगारेशम जिये । irrr-T, AFT मानि पिजिन RT गरी yिri mi पाने - Krmeति म - Tunti पनि मामा कोदा। रा र ETirror-IN From गाणे मर राम {tterr)नियमि-RD rri sri rzon Pr- TREATMENT माता प्रीन ur HTTE माप मन पार पनि धान निपाम ( :)! 110