पृष्ठ:हिन्दी विश्वकोष विंशति भाग.djvu/४८२

विकिस्रोत से
Jump to navigation Jump to search
यह पृष्ठ शोधित नही है


पलाभायो माात H यन्त्र पर्ण गि पुस्तकमें प्रयुर बना। पया कान वण्ण का संस्कृत प्राक्त नि पुस्तकमें प्रयुक्त पनमा पलायन पल्लाण पालान पुम्नक पोधि पुधि विद्यत विग्नुग विजुरी वाटो दाडी पापा वार पक्कल ०१० दावत मृ.क. पर कार्यम् विषम् RT बोया पुन पाणु वात्ता पत्ता पद युष्ट बह्मण मृ०क० युहा गृ०० वामुन गाव गोपा ब्राह्मण गृणम् टुरि एन्गेम. गोयाल मृ०० घर घि घोटा घर शिम घोगा घृतम् घाट गाया भगिना मानक मणिश माना चन्द मो मधु मिप्या पातुर पारि FEEEEEEEEEEEEEEEEEE F E F E FREE F HE मृ०१० चन्द, चांद पिन पारि मृ०० पट्टी पिङ्गल चोर गाणा पायत् FFEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE देता प पत्र वलि 3०१० मुनि तुमि स्यम् त्यपा राधिका घहिनी , पदिन् पोन मरपम मागा माधि माधि मद मिच्छा मिधा साहो राठो लेखक परप उ०प० यथा राय राप २०० पिल राय रा अपम्र1 कप्पा रूपा गेश लुन, न निभान म.. शिपार ममाप मसाग शेस मेत एएस मोला पाल ठाण . मान मत मृ.१० प्यम् मरणम् शृगा: पन्न निषित पिल पोर दादा द्विगु पष्ठ पोत गान दुणा P०० र पु. मन्ध्या दामिन दुमार पारमा मु.. पिटल पापा मागा मा मान तुमार पाल मा वापर पमा मत्त मरिस मरिण Ent राधा परद 1ol xx 1.3 हम्न