पृष्ठ:हिन्दी विश्वकोष सप्तदश भाग.djvu/१३८

विकिस्रोत से
Jump to navigation Jump to search
यह पृष्ठ शोधित नही है


पहायोविन्–पटाचन्दनादि मैन उस देश अधिवासी । (वि०) ५ पृहनीयायुना, लागी मदायमायल ( स०१०) मोटोंके मनुमार पE ARREE गरदनवाला। । नाम । महाप्रोयिन् (सं०९०) उष्ट्र, र। . मदावयत्तिता ( म० रो०) ममागरा धराफा म. मदायर (मपु०) जलपावविशेष, पानी रगनेहा क' रस्य, रागनी का काम बरतन। मदानमयतों (मे० पु.) बहुत बड़ा ना महाघस सं० पु० ) मोजगपटु गियानुवरमेद। मा । मन्नार । महापास ( सं० पु. ) महतो देशस्य महत्या भूमेयां धामः महाचमया (सं० पु०) पभेद, ARARIET ARE . माद नेश या। मदतीभूमिको घास। महाचो ( स० पु० ) १ फुयो, यह गोगामे .. मदापूर्णा ( स० पु०) महनी पूर्णा शरीरममणं यस्याः। यहुन प्रयोग हो। २ विष्णु । मुरा, गराय । महतो प्रासी घूर्णा चेति । गतिमय भ्रनि, ' महान (सं० रनी ) मदनी पार पEATI पान भ्रमण करनेयाला। विशेष. यु नामक साग । पर्याय-पृदयम्पु, पिपारि महामृत ( स० लो० ) १११ वर्षका पुराना घो जो बहुत मुनुका स्थलगम्यु, दोपली, दिया । गणकारी माना जाता है। येको इमे कफनामक बल उप, कपाय, मलगोधन, गुला, शल, उपर, और कारक और मेधाजनक माना गया है। यिषनागफ नगा रसायन । 1पु०) २ हपसपुर , "पेय महापूत भूतः कफन पानाधिक। लंयो नागपाली मिलिया। यम्य परिस मेपर विशेगत्तिमिरारम् | महानगर (सं० पु. महनामी यागिन {m मगसराय पतमेतत् प्रगस्पते ॥" भूटप, यमके गुन । २ नियम पा. अनुगरका गार) . (मुधुग ४५.) (वि०) ३ प्रनाद, गपाना महाघोर ( स० वि० ) मदांयासी घोरश्चेति । भनिगम महानामा (सं० पी० ) नागडाका एमा भयानक, पाहुन रायना। महानुरक (सं० पु.) गार हाति। "यमा महापारे ममा तरणी नदी। महागन्दनादि सैल (सं० को) पक्षमादि का सात ददाम्पेनो कृपयां मे सरपोत गान " ' पर प्रकारका मेन्ट । प्रागुग प्रणामीगिय T im, . महापोर (सं००) महान गोपः को राहलो यस्मिन् । १ का लिये नगन्दन, मालपणी, परभराटका .. दह हार। २ प्रतिशप शोरणा, भारी सद। (नि.) फटा, गोगा, मुग, उर, भूमिका, मध, . ३ पहानगुना। आयगा, गिरीको हाल, पाप, मी xg.. महाघोरम्परराम (मपु.) बोधिमस्यभेद । मामा, माया, मांगन, मिगु. Ne, महापा(म.मी. ) महायोपराए । करी पाना विजयद, पप्रमूल, समानताम, पचनान. . 'कामिगी। ' . मान्यपपुल मिटा कर .. .. गफेद nि महापोशानुगा (मं.पु. ) मनोग देवताविरोर। , ५० पट, पाका जल ६४ मे.शेर १ r ta महाघोपावर (मपु०) पहागामेद। ।। य. सतोमा रग, माधारण, atil भोrt, मदान ( पु.) महानि दीगापि महानगम्य । १। पानी परमेर रिला भार frar . उर. र । २ गोसार, गोगा। सानिमा मगर पाrinmayitrin माल पिता (पि.) ४ पापरयुम.. या मंगगना १६मेर ( काढ़ा nin Enोगा। पूर्व महाग (सको १ रहम् पर, बड़ा पापः भगदम, मगुप, Aii, ter, witurite गा। वानरामे। पर गारगोनी, गमार, शिक्षा, EARTI. महापहामगुदा (रौ ३ गुप्तापिता , मान, TRE, AMITTEE, पुर, er.