पृष्ठ:हिन्दी विश्वकोष सप्तदश भाग.djvu/१५७

विकिस्रोत से
Jump to navigation Jump to search
यह पृष्ठ शोधित नही है


पटानीला-पहापय मदानीला (स. सो०) महतो चासौ गोला मालपर्णा महापसी (सरी०) १ पेयय, उन्न । २ गया। धेति महासन्यु, बहो जामुन। (मि०) ३ गान् परियार पा बहु-मदीयुक, जिसके बहुल महामोली (सं० सी०) नील (नौसादोपधौ । पा२) परिवार या बाल दोस्त हो। इति पाटिकोपरपा शेष । सतः महतो चासो भोला महापगा (सं० रनो० ) नदीमद । चेति । १ मीलो भपराजिया। पर्याय-गमरा, अनि । महापट (सी० ) मदव्य तर भागि। भतिगप मोलिका, तुस्था, धीमलिका, मेला, फेशा, भरर्स, पकगदरा कोर। 'पत्रिका । गुण-गुणाढ्य, राष्ट्र, मुपदायक 1२ मदापनि (स०सी०) वैदिक पन्दोभेद । गोली अपराजिताका पेष्ट । ३५दे, जामुनका पृथ। महापञ्चमल (सल0) पचानां पित्यादि ममाना महानीलोत्पल ( स० पु.) इन्द्रनील मणि। समाहारः, ततः महश तत् पशमलभनि । पहन पश. महानुमाय (स० सि.) महान् अनुर्मायो माहात्म्प' मल। येउ, भरनी, सोनापादा, काश्मरी मोर पारला इम पस्य। महाशय, कोई बड़ा मौर मादरणीय व्यति।। चिों पक्षों की मदीका समद। इसका प्पपदार पेमें

"गुती पुपवान भन्यो धमी व धर्मवाना होता है।

महायो महेन्धः स्यान्महानुमाए इत्यपि ॥" महापश्चपिर (सलो०) पक्षानां विषाणां समाचार (शम्दरत्नाकर) सतः मक्ष्य तत् पञ्चयिषा ति । पृपिप ग्रहो, 'महानुभायता. (स खो० महानुमाप होनेका शाय, कालफ्ट, मुस्तफ, बाटनाग भौर नकली इन पांचों बढ़प्पन । चिपोका समह। मदानुराग (सं०वि०) ऐकान्तिक प्रेम या मासनि। महापागल (सपु०) करण्यक्ष, लाट मोका महानुशंसप (सं.लि.) अत्यधिक स्वच्छन्दता या पेड़। सुयोगसम्पन्न । महापण्डित (सं० पु० ) दार्शनिफ या पाया पण्डित महामृत्य' (सपु०) महान गृत्यः यस्य । १ शिप, महा- बदामणि । "देष । २ मंसिराप नृत्य, सूप नाच । (नि.) ३ मति- मदापन (स० पु.) १ दत् पत्रयुग गुल्मभेद । । भय मुरपयुक, गूब मायनेयाला । ' गाकर, सागून । .महानेत (स.लि.) १ प्रशस्त चक्षयुत, सुन्दर नेत्र. महापता (सं० स्त्री० ) मदान्ति पापम्पा १ महासम्यु, याला। (पु.)२ शिप । बदा मागुन । २ नागवला। (नि.)३ पृहत् पययुक, महांनेमि (स.पु.) काय, कोमा । | जिसमें बड़े पर हों। मान्तक (स' पु०) गृत्यु । २शिप । मदापय (सपु०) महालासो पग्धाश्यति ( भागात महाधिकार (स.पु.) १ भविषारूप भग्धकार।घोर पा ) पनि मदत मागागदेगः (भाग- 'अन्धकार। पपानाना। पा10) इनि समासानोऽकारा · महाग्भ (स.पु.) १ एक देशका माग। २ उस देशका प्रधान पथ, पाहुन सम्या भौर चौड़ा राना। पाप- हनेवाला मनुप्पा. प्रएटापर, संसरण, धापर, परम, रमितमान, र. महारमा (स.पु.) विदेदफे पक रामा। निर । २ गापुरण, परलोकका मा । अपुगा मदान्पाय (स.पु.)१मुष्प नियम । २ श्रेष्ठ विधि, माड़ी। 'मण रोका। "मुन्ना एनीमार। महाग्यप (सं०सि०) सम्माठिपंशसम्भूत, जिसमा | मगन गाम्मी मम माTMa" . कुल साम र दो। (internet ___महापा (स.पु.) १ एक प्रकारका रामा पि, मदारप। ५ पासपस गतिक अनुमार tol. XVII. 37