पृष्ठ:हिन्दी विश्वकोष सप्तदश भाग.djvu/२२

विकिस्रोत से
Jump to navigation Jump to search
यह पृष्ठ शोधित नही है


एनमो -मा. मासेमार muो मनमामि भानपे wor art. REA माया । राम र नामा - पाग REPERमरपामा मासार देर मनमाल Reft for मनपहना ग्राममाया गर्ने । यो: मेटा दोवार। माहाको गाल। ___महिनी! म ! म निrrin E. giri Tोगादा पाय। गाwिafa fruirington . मEिR NIR, मेल मतपेरिम संगी। रोग मोटपि. गार करना। 4 माना । निरा मामी को मार राजाममा पनि हो Saamireniz| MR. मामालिया ___eam, TAmarना मनोमा ) मा मा पनि मलग { में मोर ! पाय | गन। ___गरगुदि मंत्री ) म ग पेट गार करना। मनाम) पादमानमार गति का मंच्या मदशेय . गंग। मग (1 ) पिन मनि मटमा लिनेका WATER.) को मेरे, कतिपत फारग. मनमी दबी) महाका प ER II गुमर मान माना माते है। PRINT ( Arr. com सामान () भाग कराकर गातो वा नाम मम (ग'. ) मारपदेश। मामय देगी। आदि पर मारा . RELI माप (Mfr) भाग माप, माय। मनास ( मा ATA माना ig.) RHET: । पामग(Mfr) menा पEमलिग. मनात पु लिस मामली. Rainine, AT TANTRI पातुमयो , . . म गर। FER OTop virfaiti sammang forना Ram antiaantr पाम । हामीति: Aasure का ERTIST लाता REfirinti inमाप म गोलो राम Parमपुरमागास गरri rat मनर RRI, ARE | मोका मदा (M.TA }tirin मनुमा . refeet - AREE KRIEarn In fra Ti atam माम! InfirmiRRRIA RE HER. A P ERS Ristmamam RELI firmalirtan Nira marting REETi Timire with war g am NEET in malin i Resमोar wrtan tarikant Ex AAREER RATRI FEE, gift 1 HERI प E arwaiter uterat Ki . Extertafte r eutrrrr wfirrer, मर्गमा ५ marti aurat मामा emital simantra