पृष्ठ:हिन्दी विश्वकोष सप्तदश भाग.djvu/४१०

विकिस्रोत से
Jump to navigation Jump to search
यह पृष्ठ शोधित नही है


___ (Amarn } मि मा sari fire at Trael writ.गिनिन । हदिन. नोवार गाना HIReatment a ri. जाममा माटणे म . Earm Traftar mart. भोर मान भrern ritik मममी गाने मिलामा माRIT NITI IRRIो । FEArranानमा गम भाग पनि न. ringinners are गको दमदार पारि पनी म प ER

मोह नगे।

पदि जातपाय ART AT TIME, मोर IrriH ITTER मान ginati. am aur inmarerit m. (का . मोना होगा। मा . गोn reit माद

परान पाप , तीन, पाme free हो

मागम । मEि मा निधडप मनुस् । माग: सामान मामा गाfrirat ar ६.सिमसिमे पौगान पाना माना (perate ) मामा दे मागणार . it immi ! माTA HAI, पर मां मारी गुग्गु होगी। शामपं. HEART । नामा गिनि भोर मर गान हे अपामार मामी 12 गां। गार ग. Rmitmaniगो गोवा anti मारणा 30) माग ममोहतक गिरानो, मी माता . मरामा । जम्मा wum गांगे, पाप, . " पिगुल हिरा गया हो। , मानपं. न. म. LTAmit arrag rel ताका ग्रामिन in uren. मात्र HITRiपु. ) मागासपणे मनपा . मा दिगपा , मोगा गि मत मंग, AIRTE Tो माग किया माताको होगा. येमा TRA nirh RERATE. माता पं.स. माल Ne Im मानfreti)ोगिन पनि पुरानो पुल in IETIEntirn HIT RAH सीraar. AIR मे मा नि होला । म मापEtit Hari मागाधाननागोसम्मापना हनी..mEATrahitun:RAT पारित मि र शुकमा रातो मासा मी ' मAR MISHRTI ruri ane of मागेमामा मामा । यदिगि मुम्पमा RAAT AARTALE ARTERRो strug पापारमा गारि । m. Itnा दमो मो REF King aR माना । दिन पार; Tere Tr मायाamar TER.हर मे .. Frimarirritatो · माnensirearntarnIRATuft TREETELL! प्राननाamim At inानिक intent. RITE : ' माTERT. parics m e Practika ArtEIREarerit Teो मानnिnel : errri fortri mrring a re infrinerangn :