पृष्ठ:हिन्दी विश्वकोष सप्तदश भाग.djvu/४४६

विकिस्रोत से
Jump to navigation Jump to search
यह पृष्ठ शोधित नही है


पानद-पानपुर मानद (म .) मानः पदातीनि हाका मान., साना, गमभना। ४ टोक मार्ग पर माना, भगार सावी, या मारनेवाला। शिगुन होगा। कोई पानीकार करना, गाउमर करना। मानदाट 'पु.) गानाग नारा । परिमाणार्यथादर शरना, मिमीको पूज्य, मादलोर या पोप भात, गा. याममा जिमगे कोई नी नापी: ममना। देवता मादिको मेंट करने कामा, 'मन्नत फरना। ८ ममना, उना माया मानदाम-- मजपानी पयि। गंपत् ११८० में पाकिसमे धमाया विधाना! ३० किमी मान थे। पद रागमागरोगय नागर, परयन भनुरना होना, किसी माधवनगरमा प्रग पागे जान। योफि समापन और गु. ११ मोहन काये, मनुफूल कामं करना। १२ दान मान नामादि प्रयोगमा ले पर इन्होंने भाषा: लाना, समझना।' गमनस्ति बनाया है। इनका ना गमति वा माननीय में निक) मायने त्यने रति मान-मनी. ain है। इनको राना शैली विरक्षण है। ये पार। जो माग करनेयोग्य हो, पानीय । महान कवि माने भागे हैं। इनकी फगिना नही रोग मानी मन्योऽगि व माननीयः गुरागुन होनी गी। सदरमा पनीने देगे -- स्मारपामि महापी मान मोह मद मम " जानिये गोगनास जननी या जा। (गोरमा म उदी त भयो मार रमनीको सिमिर गयो मानलमाली (मानतोहो)-पास प्रदेशको माला जिला. मो. मर नाम पर मोहन पना तर्गत एकना। वर मा०४८ देना टटी मेरे मानन्दरगमनन्द मन्द मन्द ७.२५ को म अलि १८२८ मारो न मान पनि गुदाई। यहां पायेको मेनी गुम मम या गाना गि सा पुरत घंन गुगना ने मुटे जिलेकरमा पाणिज्यका प्रधान हो गया। पाहत टोमात गोगुन्दर पर गई। परिग मारा विचारमा भार पाहो माप गुग पर पो दश दियो टिपे न्याय कापलिप प्रनिहित है। यों नाही भौर दपि गर माननिय मिटाई। · प्रारम्म गो गानो साली १८०२९ सदोउ गम का मन मन गुग्धनिभान कोटिपर-गिटोमा मंगादलासा - मा कर रही गो गानाम पाई मानपर (मं.वि.) मा प्रधान या गति मानदेय-ममा मो मोह मायापक मान मिटते मानी, मनीय। है। उनमे पाने लयुगाम्निम्नोगकी पना की। मामरमान (मो0 ) मागदागि, मामानना । मानदेय (पु.) निरोप एम. रामा मापापुमा दे। भिधीय गे'नालक रामायदेशाशेपुर।। मानER (100) मानती र, मलका मेर। मानपुर- मनान, मुशार एजेन्सी Am's मापन (स' विमानमा मापा । माम दशे पर. परगना पिपरजाये. Mar पर भर RTE मा धन हो, वह सार। fontमहांका निर. मौन्दप यादी मनोम है। मापा ( पु. . मुग्मिान ६० पगमार, भार जमा पांग मारक मानाभि (R ) करती। : । इमर, शिव और मि इन्दोर राय माRE REMit! मा मनिषा गारा । १८३. HARI ( मगार कानामा परनाnifeHAIमोजाना २ जना बाना, मममसर को करना | गनमे : महरि प भा !