पृष्ठ:हिन्दी विश्वकोष सप्तदश भाग.djvu/६२८

विकिस्रोत से
Jump to navigation Jump to search
यह पृष्ठ शोधित नही है


नियंग-पिवारया was timansi nfirm) , प पु माग । ३ पुराणानुमार धार पर frmin Arr INR NR गौमर, पुस माम। ४ा भागात मान । Tere militani mircा मियगिना (मनोक) पुगतानुगार शोकमत पर योग गुगनाटी गाने | पोका गाम । far E RA और तिमियर (सी) पी. गा जो सिपा FARMinuria लिए करना हो। वीरarita भी : नियमन (म.पु.) कुर परियों के नाम TFREEगारी पानां और मर्ग मादि म मियाम् (म0 नि०) मिजास्ति निगार किए प्रभागा। और किमी. (सानोः । पाप) रपा पानिकोपरे। for. विमा, भानुगिन मर मिपये. मिली। पिपत्यं तमो दीर्पण! मुएलामा मानित, सागर, गुमित, फागुनिमित, मिरामामी ( मंगो) मिलाप मिरा ने मिलाप भूमिनियमिति, नि, ति, गिमित और या सप्तमी। १ मार्गशीर्ष शुमा मामी। गौ दिन गजामे मामिन, मिजोर दिशयमिक मेरे कपपपे, गौरममे दिलिप गार मिग गामफे मिपर मिला निरनिटीकारागी शेय, दिपाकरको शिथी। मांगे पर fair for निमारी या मार रिमको गारोका नमान मामा. माममे सिगा। इमदिन पार पा. गा। फलादर किया जाता। मिरापी र म' जी) पुगानुनार श्रीरको एक ' मादित: कामा नाम दिया। करपा I मागीपर मासरप गुगल पदोगुने पौ। विशि मि मिपागलः।. नाम्पा सेन गाम सिम। तिमिप। गांप---गिराए। राजा पराको मापाप मान | मिनयम ( पार राममान गामा मगरका (रगानुरोभा भवनपुरा) मानक मार। मिससम्मामि गं० नोक) मागम, fARATHI मिया (वि. मिसालोमि मिय मयुर, गार! मिमद (म पु0) फरमायाद ARN एक नाम। पा राणयुग, गिरि (पु.) : पारिवंशति एक प्रा गाम । (f ) : Ba r पुष गाए । ' मित गायपास करनेवाला। धारणारे, पुरार! SIMARIE मति ) मिरा-म. मि. सा. famtatininey. form IRI सिमाहा (स. ) महनार भनुमार ने मिाप' (मपुर) १ महामाग्मफे मनुमार एक साल पदयोगाम AIR नाम। २ दम्पद. प. का नाम 1 Raman ( मोगमागमा माहिति AT ARTI माR IN Krg धिनग.. ranfinan: FREE fontinrani तिर्मन .. : प्रागन AIE TREE सभा his writer T FATTITrainers ___ERArrarit FILE M ETHER! मियोग ( पु.) पाठप मनु एक सामान FEATER I NRS भारत पुसमा नाम बना पानामा पापा Tal frier: ht: ami मरे, Imrani rgiaomi