पृष्ठ:हिन्दी विश्वकोष सप्तदश भाग.djvu/६३६

विकिस्रोत से
Jump to navigation Jump to search
यह पृष्ठ शोधित नही है


मिश्योपचार--पिदिपा . Metrineeriमा। भी ही पानी Er fart anti . termirTel ex}" (One) : WHIT TOTAN। एमीर में गुरे " HTET RET RIT समय पिपिपरे, मामा का मग. .. tantra मामा. मैं होम्पा मह! ANTA मादी गागराजा परि मा . rit train महोदुमा ग्नुि सर मारिवंग और SIT बो पिm पर मी नि मा repar ationa" गला, मी भारतीय मामि PARTet (wimm) पामिदिमागको मामिपापागिरीम Fairnार .) गानादिपक गित माग भा परम PATRAL को गि कानप्रमापरि पुरोगरे गुरबार Sm farminारापा , मागी. गाय (Newiis) . राम उमार ने ferrore MIRMIRZा । परी भाग या मासिरोप राय Minार पर हो । HITARRiरा गोर.. दिपाराय स्थापित .या. दिपrafal मन । पालाममा नपा HIR IIT मेणा पराममणे फासे हो मामुर गीर बासा Fairam fami पूरिस गदिमागी मा. ३०००EAT Rifamil amittain मामा धौर परप्र. व जान कर २२४ गपंप करकाप भारियों inmaniasपर मास मी तिदिषा मागामी सपनगाम फिर infrar पर गड MIRRIERHITE मामुप, दो दिन है ाि । गामns मिदियाको सो नी और पा र airtaरिया प्राचीन गौरय ग गगाको परनी ममा nिti fong MIRRIER. पूर्व भी पापियन fru म बाद रिमोन पिपाहर भीम Viral Rai ममभूमि र भीर पश्चिम दिलो ना. पिपा। दो किम font tut rirain मारली पनि मार; सामना की। RITEIn friger मी arwa fruarन । भारा पार : मिरा भात भी कारिमपिमान। mART TERM भाजासागरा १२. net Alam ARTI मामा | मन मापे पर साफ, Immit A TIME पारा गधामा मिरियापासि पर Asal miner गोपon irlicritiinmपान मेंE RART. गुलामो Tinkakhnt TRET Marar मा प्रधान मगरा। पर मार Hiruit wilind Cam प kि figaret it . . पन पाकिम र नारी' का time: tifurmirri Biri गामियोग र APan Amer: PARTMaritalirat infan : शिम frinka Raml anxit nxRPIRो तादाद , IITTER Teri crimire मेरे ame rem rtirritatiffers run Emir riter tream seraturalreatreenar माली I nt