पृष्ठ:कवि-प्रिया.djvu/९

विकिस्रोत से
Jump to navigation Jump to search
यह पृष्ठ शोधित नही है
(द)

पृष्ठ संख्या पृष्ठ सख्या २१०-हास्य रसवत २११-शान्त रसवत २१२-अर्थान्तरन्यास के चार भेद २१:-व्यतिरेक २१९-युक्त व्यतिरेक २२०-सहज व्यतिरेक २२३-उक्ति अलङ्कार २२५-अन्योक्ति युक्ति अलङ्कार के भेद २२६-व्याधि करणोति २२६-विशेषोक्ति २३२--सहोक्ति २३७-अमित अलङ्कार २३९-पर्यायोक्ति २४२-समाहित अलङ्कार २४३-सुसिद्धालङ्कार २४५-प्रसिद्धालङ्कार २४७-अथरूपक विपरीतालङ्कार २४८ - रूपक के भेद, अद्भुत रूपक २४९-विरुद्ध रूपक ६५०- रूपक रूपक २५१-दीपक अलङ्कार,दीपक के भेद २५२-मरिण दीपक २५३-माला दीपक २५५ -प्रहेलिका अलङ्कार २५६-प्रभाकर मडल वर्णन २५८-परिवृत्तालङ्कार २६१-उपमालङ्कार २६२ सशयोपमा, हेतूपमा २६३-अभूतोपमा २६४ - अद्भुतोपमा २६५-विक्रियोपमा २६६ - दूषणोपमा २६७-भूषरणोपमा २६९-मोहोपमा २७०-नियमोपमा २७१-गुणाधिकोपमा २७२-अतिशयोपमा २७३ - उत्प्रेक्षितोपमा २७४-श्लोषोपमा २७५-धर्मोपमा २७६-विपरीतोपमा २७७-निर्णयोपमा २७८-लाक्षणिकोपमा २७६ - अस भवितोपमा २८०-विरोधोपमा २८१---मालोपमा २८२-परस्परोपमा