पृष्ठ:हिन्दी विश्वकोष विंशति भाग.djvu/१६८

विकिस्रोत से
Jump to navigation Jump to search
यह पृष्ठ शोधित नही है


सधुपर-सघुवृत्ति रघुपन (स.पु०) कमोला। लघुभव (म० पु.) १निम्न पद, छोटा ओहदा। लघु पना (स.पु.) लघूनि पत्राणि यस्य ।। २निट जमा कमोरा लघुभागरत ( स० लो०) भागनपुग एक चूर्ण । रघु पत्रफला (स०सी०) लघु उदुम्परिका, छोटा गूलर लघुमार (स.पु.) १ का। २ सहजसाध्य, पह लघुपत्री (स०सी०) नि पत्राणि यस्या: टी। काम जो आसानीसे हो जाय । अश्वत्थयक्ष, पीपरका पेड। घुभुज (स०नि०) रघु लघु पाध्य भुपन भुज लघु परार (म. पु०) १ स्मृतिशाम्रभेद । २ ज्योतिपमेद । विप् । १ लघु पार द्रापभोजनकारी, मात्र सानेगा। ल्धु पो (म यो०) १ मूर्ग, मरोडपला। २ शतमूली, २ अल्पमोजी, घोडा पानेवाला। सतावर। रघुमोशन ( स० को० ) यह भोजन पो महजमें मोर रघुपाक (स.पु०) लघ पाप २२यह पाय पदार्थ शो समयमें परिपाक हो। जो सहज पच जाप। लघुपति स० वि०) छोटो समझधारा मुख। ल्धुपादिन (स.पु.) घानाधान्य, नेना नाम दान । लघुमा (स.पु.) रघुवो मन ! सदाग्निमय, लघुपातिन् (सं० वि०) ध्र प र जल्द गिरने ' छोटी गनिशारा। वाला (०)२काक, कीया। ल्धुमास ( पु.) लघु, स्वल्प मांस यस्य। तोसर रघुपाण्डरपुपर ( स . पु०) होपातर सरिका, एक नामक पक्षा। प्रकारको खजर जो भिन मिग्न छोपों में होती है। रघुमासी (स. स्त्री.) गम्नमासो, छोटी जटामासी। लघुपिच्छिल (स.पु.) रघुपिच्छिला भूपच्यु वारक) लघुमान (स.पु.) नायिका यह मान या अल्प रोष लिसोडा। जो पायकको किसी दूसरी स्त्रीस पातचीत करते देख रघुपुर स्ट्य (स.पु.) पुरस्त्यका बनाया हुआ एक फर उत्पन्न होता है। धर्मशान। लघुमूब (म० लो० ) वीजगणितके अनुसार एक विमा । लघुपुष्प (स० पु०) लघुनि क्षुद्राण पुष्पाणि पत्य घुमूलक (स० को०) ल्धुमून यल्य क्प। इस भूमिकदस्य, भुद काद। मूलक, छोटो मूली। लघुपयन ( स० वि०) मालसो। रघुपम (स.पु० ) तम्नामक एक स्मृति । एघुफल (म. पु०) लघु उनम्बर, छोटा गूलर। रघुतशि (स खो०) पक छोरी राशि । एघुवदर ( स० पु०) लघुः सहो पद।। छोरा है। पर्याय--सूक्ष्मफल, बहुर, सूक्ष्मपत्र, दुस्पर्श, रघुरता ( स . स्त्रो० ) १कारचेलक, करेलेको बेल।२ मधुर, दरबार, शिखिप्रिय । पफे येरका गुण-मधुराम्ल, । " __ माता, मन तमूल। फयातनाशक रुचिकर, स्निग्ध, कुछ पित्तात्ति दाहरघुलप (सं० श्लो०) लघु शोध लीयते इति ला अच ।। और शोपना । (राज ) । उशीद, खमार पाला वाला या लामज नामको घास । रघुपदरी १० सी०) भूपदरी, भुई येर। लघुलोणिका (मत्रो०) लोनामा माग । लघुवुद्धपुराण (स. लो०) ललितविस्तर प्रयका एक धुवासस् (स० वि० ) परिच्छन और सूक्ष्मपासपरि सक्षिप्त विवरण घानकारी, साफ और पतला कपड़ा पहननेवाला। रघुव्यास-तिबल्लमनाटकफ रचयिता। लघुविधा (स.पु.) तगमन, तेज जाना। लघुनाहो (स. स्त्री० ) लक्षदा ब्राह्मी । सग्राली, स्पष्णुि (म पु०) विष्णुकथित स्मृतिविशेष] छोटा ग्राही। रघुवृत्ति (स.नि.) नीच कार्यावलम्बी, छोटा काम लघुभएटी (स० स्त्री० ) चिशोटक, वेव साग । करोवारा। Vol. u