सत्यार्थ प्रकाश

विकिस्रोत से
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
सत्यार्थ प्रकाश  (1875) 
द्वारा स्वामी दयानन्द सरस्वती
[  ]
ओ३म्
अथ सत्यार्थप्रकाशस्य सूचीपत्रम्
विषयाः पृष्ठतः-पृष्ठम्
भूमिका …१-७
१ समुल्लासः
ईश्वरनामव्याख्या …१-२०
मङ्गलाचरणसमीक्षा …२०-२२
२ समुल्लासः ॥
बालशिक्षाविषयः …२३-२५
भूतप्रेतादिनिषेधः …२५-२६
जन्मपत्रसूर्यादिग्रहसमीक्षा …२७-३१
३ समुल्लासः ॥
अध्ययनाऽध्यापनविषयः …३२-७६
गुरुमन्त्रव्याख्या …३२-३५
प्राणायामशिक्षा …३५-३७
यज्ञपात्राकृतयः …३७
सन्ध्याग्निहोत्रोपदेशः …३७-३८
होमफलनिर्णयः …३८-३९
उपनयनसमीक्षा …३९
ब्रह्मचर्य्योपदेशः …४०-५०
ब्रह्मचर्य्यकृत्यवर्णनम् …५०-५२
पञ्चधापरीक्ष्याध्ययनापनम् …५२-६६
पठनपाठनविशेषविधिः …६६-७१
ग्रन्थप्रामाण्याप्रामाण्यविषयः …७१-७३
स्त्रीशूद्राध्ययनविधिः …७३-७६
विषयाः पृष्ठतः-पृष्ठम्
४ समुल्लासः ॥
समावर्त्तनविषयः …७७
दूरदेशे विवाहकरणम् …७८-७९
विवाहे स्त्रीपुरुषपरीक्षा …७९-८०
अल्पवयसि विवाहनिषेधः …८०-८३
गुणकर्मानुसारेण वर्णव्यवस्था …८३-९२
विवाहलक्षणानि …९२-९३
स्त्रीपुरुषव्यवहारः …९३-९७
पञ्महायज्ञाः …९८-१०७
पाखण्डितिरस्कारः …१०४-१०५
प्रातरुत्थानादि धर्मकृत्यम् …१०५-१०७
पाखण्डिलक्षणानि …१०७-१०९
गृहस्थधर्माः …११०-१११
पण्डितलक्षणानि …१११-११२
मूर्खलक्षणानि …११२
विदयार्थिकृत्यवर्णनम् …११२-११३
पुनर्विवाहनियोगविषयः …११३-१२२
५ समुल्लासः ॥
वानप्रस्थाश्रमविधिः …१२६-१२८
संन्यासाश्रमविधिः …१२८-१४०
[  ]
विषयाः पृष्ठतः-पृष्ठम्
६ समुल्लासः ॥
राजधर्मविषयः …१४१-१८४
समात्रयकथनम् …१४१-१४२
राजलक्षणानि …१४२-१४६
राजकर्त्तव्यम् …१४८-१४९
अष्टादशव्यसननिषेधः …१४९-१५०
मन्त्रिदूतादिराजपुरुषलक्षणानि …१५०-१५२
मन्त्र्यादिषुकार्यनियोगः …१५२-१५४
दुर्गनिर्माणव्याख्या …१५४-१५५
युद्धकरणप्रकारः …१५५-१५६
राज्यप्रजारक्षणादिविधिः …१५६-१५९
ग्रामाधिपत्यादिवर्णनम् …१५९-१६१
करग्रहणप्रकारः …१६१-१६२
मन्त्रकरणप्रकारः …१६२-१६३
आसनादि षाड्गुण्यव्याख्या …१६३-१६५
राजामित्रोदासीनशत्रुषु वर्त्तनम्श त्रुभिर्युद्धकरणप्रकारश्च …१६५-१७१
व्यापारादिपुराजभागकथनम् …१७१-१७३
अष्टादशविवादमार्गेषु धर्मेण न्यायकरणम् …१७३-१७४
साक्षिकर्त्तव्योपदेशः …१७५-१७७
साक्ष्यानते दण्डविधिः …१७७-१७९
चौर्यादिषु दण्डादिव्याख्या …१७९-१८४
विषयाः पृष्ठतः-पृष्ठम्
७ समुल्लासः ॥
ईश्वरविषयः …१८५-२१६
ईश्वरविषयप्रश्नोत्तराणि …१८५-१९१
ईश्वरस्तुतिप्रार्थनोपासनाः …१९१-१९६
ईश्वरज्ञानप्रकारः …१९१-१९६
ईश्वरज्ञानप्रकारः …१९६-१९७
ईश्वरस्यास्तित्वम् …१९७-१९९
ईश्वरावतारनिषेधः …१९९-२००
जीवस्य स्वातन्त्र्यम् …२००-२०१
जीवेश्वरयोर्भिन्नत्ववर्णनम् …२०१-२१०
ईश्वरस्य सगुणनिर्गुणकथनम् …२१०-२१२
वेदविषये विचारः …२१२-२१६
८ समुल्लासः ॥
सृष्ट्युत्पत्त्यादिविषयः …२१७-२४३
ईश्वरभिन्नायाः प्रकृते-रुपादानकारणत्वम् …२१७-२२४
सृष्टौ नास्तिकमतनिराकरणम् …२२४-२३५
मनुष्याणामादिसृष्टेः …२३५-२३६
स्थानादिनिर्णयः …२३५-२३६
आर्यम्लेच्छादिव्याख्या …२३६-२३९
ईश्वरस्य जगदाधारत्वम् …२३९-२४३
९ समुल्लासः ॥
विद्याऽविद्याविषयः …२४४-२४८
बन्धमोक्षविषयः …२४८-२६९
१० समुल्लासः ॥
आचारानाचारविषयः …२७०-२८०
भक्ष्याभक्ष्यविषयः …२८०-२८६
॥ इति पूर्वार्धः ॥
[  ]
उत्तरार्द्धः
विषयाः पृष्ठतः-पृष्ठम्
११ समुल्लासः ॥
अनुभूमिका …२८७-२८८
आर्यावर्त्तदेशीयमतमतान्तरखण्डनमण्डनविषयः …२८९-४१८
मंत्रादिसिद्धिनिराकरणम् …२८९-२९६
वाममार्गनिराकरणम् …२९६-३०२
अद्वैतवादसमीक्षा …३०२-३१४
भस्मरुद्राक्षतिलकादिस॰ …३१४-३१८
वैष्णवमतसमीक्षा …३१८-३२३
मूर्त्तिपूजासमीक्षा …३२३-३३२
पञ्चायतनपूजास॰ …३३२-३३५
गयाश्राद्धसमीक्षा …३३५
जगन्नाथतीर्थसमीक्षा …३३५-३३७
रामेश्वरसमीक्षा …३३७-३३८
कालियाकन्तसोमनाथादिसमीक्षा …३३८-३३९
द्वारिकाज्वालामुखीसमीक्षा …३३९-३४१
हरद्वारबदरीनारायणादिसमीक्षा …३४१-३४३
गङ्गास्नानसमीक्षा …३४३-३४५
नामस्मरणतीर्थश्ब्दयोर्व्या॰ …३४५
गुरुमाहात्म्यसमीक्षा …३४५-३४६
अष्टादशपुराणसमीक्षा …३४६-३४८
भागवतसमीक्षा …३५०-३५७
विषयाः पृष्ठतः-पृष्ठम्
सूर्यादिग्रहणपूजासमीक्षा …३५७-३५९
और्ध्वदैनिकदानादिसमीक्षा …३६०-३६२
एकादश्यादिव्रतदानादिसमीक्षा …३६२-३६९
मारणमोहनोच्चाटनवाममार्गसमीक्षा …३६९-३७१
शैवमतसमीक्षा …३७१
ईश्वरस्यास्तित्वम् …१९७-१९९
शाक्तवैष्णवमतसमीक्षा …३७१-३७६
कवीरपन्थसमीक्षा …३७६-३७७
नानकपन्थसमीक्षा …३७७-३८०
दादूरामस्नेह्यादिपन्थसमीक्षा …३८०-३८३
गोकुलिगोस्वामिमतसमीक्षा …३८३-३९१
स्वामिनारायणमतसमीक्षा …३९१-३९६
माध्वलिङ्गाङ्कितब्राह्मप्रार्थनासमाजादिसमीक्षा …३९६-४०३
आर्य्यसमाजविषयः …४०३
तन्त्रादिविषयकप्रश्नोत्तराणि …४०३-४०९
ब्रह्मचारिसंन्याससमीक्षा …४०९-४१४
आर्यावर्त्तीयराजवंशावली …४१४-४१८
१२ समुल्लासः ॥
अनुभूमिका …४१९-४२०
[  ]
विषयाः पृष्ठतः-पृष्ठम्
नास्तिकमतसमीक्षा …४२१-४२३
चारवाकमतसमीक्षा …४२३-४२७
चारवाकादिनास्तिकभेदाः …४२७
बौद्धसौगतमतसमीक्षा …४२७-४३५
सप्तभङ्गीस्याद्वादी …४३५-४३७
जैनबौद्धयोरैक्यम् …४३७-४४१
आस्तिकनास्तिकसंवादः …४४१-४४४
जगतोऽनादित्वसमीक्षा …४४४-४४८
जैनमते भूमिपरिमाणम् …४४८-४४९
जीवदानस्य जडत्वं पुद्गलानां पापे प्रयोजनकत्वं च …४४९-४५२
जैनधर्मप्रशंसादिसमीक्षा …४५२-४७२
जैनमतमुक्तिसमीक्षा …४७२-४७४
जैनसाधुलक्षणसमीक्षा …४७४-४८१
जैनतीर्थङ्कर(२४) व्याख्या …४८१-४८३
जैनमतेजम्बूद्वीपादिवि॰ …४८४-४८९
१३ समुल्लासः ॥
अनुभूमिका …४९०-४९१
कृश्चीनमतसमीक्षा …४९२-५१४
विषयाः पृष्ठतः-पृष्ठम्
लयव्यवस्थापुस्तकम् …५१४-५१७
गणनापुस्तकम् …५१७
समुएलाख्यस्य द्वितीयपुस्तकम् …५१७-५१८
राज्ञां पुस्तकम् …५१८
कालवृत्तस्य १ पुस्तकम् …५१८-५१९
ऐयूवाख्यस्यपुस्तकम् …५१९
उपदेशस्यपुस्तकम् …५१९-५२०
मत्तीरचितं इञ्जीलाख्यम् …५२०-५३५
मत्तीरचितं इञ्जीलाख्यम् …५३५
लूकरचितं इञ्जीलाख्यम् …५३५
योहनरचितसुसमाचारः …५३६-५३७
योहनप्रकाशितवाक्यम् …५३७-५५०
१४ समुल्लासः ॥
अनुभूमिका …५५१-५५२
यवनमतकुरानाख्यसमीक्षा …५५३-६२२
स्वमन्तव्यामन्तव्यविषयः …६२३-६३०
॥ इत्युत्तरार्द्धः ॥

This work is in the public domain in the United States because it was first published outside the United States (and not published in the U.S. within 30 days), and it was first published before 1989 without complying with U.S. copyright formalities (renewal and/or copyright notice) and it was in the public domain in its home country on the URAA date (January 1, 1996 for most countries).