पृष्ठ:हिन्दी विश्वकोष एकविंश भाग.djvu/१००

विकिस्रोत से
Jump to navigation Jump to search
यह पृष्ठ शोधित नही है


पाताप्लोमा - बायोपधूत .. या पाय-हयोत्तम, मारप, बजाने । (PिI )! यातीकार (He) यार, (मपर २०) . याताटीला (सं० सी०) पातेन भष्ठोला। यातण्याधि यातीहत (i० लि.) पातयुक्त। (भग १० ) रोगपिरो । दिनामियो गीचे घटाला (गोल परयर) यातीय (सी० ) माताप यातमितपेदित: यारा-1 महा फदिन गांठ तथा यह गांठ कमी सघन कानोका कमी. मार कमी निश्चल मापदं रहे तथा उदायतनयिगिष्ट यातुल (म. पु०) १ यात्या, या I. (सि०):२.पायुः । .. उमेत प्रारमसमूत्रका अयरोधकारी हो, तो उसे पाताटीला प्रधान । ३ उम्मच, दायला! कहते है। इस रोगी गुगम गौर मम्मर्षिधिको तर धातुलाना (i० पु०) पफ नगरका नITI (रामाद्रिपो). शिविरसा करनी होती है। . बापाधि देस।। यातुलि ( स० स्रो० ) सम-लिका, गानुर। ...." पासाम (Ei०सि०) यातं यातजनितरोगं मासहते इति यातूरु ( पु.) मरस्पयिशेर, एक प्रकारको गो। भा महामन् । पातुल, पायुमशान। पातूल (म' पु०) यातानां समूहा (पावादूमः १२|११), याताम् (सं००) यातन मस। यातरता, यासरका इत्यस्य पार्तिकोपरया उल, पहा पाताः सम्पम्मिग्निति रोग। यात (सिम्यारिम्पय । पासEI) इति लय 'यास दन्तपनि पाताहत ( लि.) यापुताड़ित। .. उन' यदा पातानां समूदा यात न सहते पति-पा पाति (t० पु. ) पाति गच्यतीति घा (पार्नित् । उण (यातात समूरे न, मातं न सहते इति न पा ५२।११२); ५६) इति मति। १ पायु। २ सूर्य। ३ घाममा इत्यस्य यातिकोत्पा उलए । १ पात्या, दया । (लि.) याशिरादित्यसमपा: (रमय )

.. २वायुमधान । ३ उम्मत, पावला। . . . . : ... .

पातिक (० पु.) पागावागावात ठम्। १ घायुम पातुटतन्स-एफ प्रसिर सन्सशास्त्र । यह यातूलागम, प्यापि, यायुमे उत्पन्न रोग। (को०) यांत (पातपिच यातुलशास्त्र, पासुलोसर या मादियानुनसम्स, यातुs. रलेमभ्यः गमनकापनपादास्पान । पा ५११३८) त्यस्य शुनागम गा यातुलसून गामसे प्रसिस है। हेपादिन . यासिकोरपप उन । २ पायुका शमग' और कोपन इस तम्सका पचन अनुत किया है। द्रश्य । (नि.) ३ पातिक रोगामात, व्यर्थ पकने यात (०.पु०) पातीति या-तृय । पायु. ६या। .. .. . बाला, पाम्राल। पातम्यातीर्थ ( म छो०) एक शोधका नाम !' . . ... ' पातिकमा ( पु.)पागिसपण्ड, गद लिमके नि. पातोट्य (सं०सि० ) यात रोग। :: ..... दोष कोप नए दो गया हो। . . ! यातोदर (सं०wो.) पातन उदरं । पारागिरोदर रोग - पातिप्रिय (10 पु०) आम्लयेतस, ममलयेत। विशेष। इसमें हाण, पाय, नाभि, फाश, पसली, पे, गातिकतपित्त (0 ) घायु जम्य रम पित्त । .. कमर और पोठमें पीड़ा होती पुग्नी पीसी. माती है, पानिपर (t० पु.) यालिग पाया। शरीरमारो रहता भगों मेंठन होती मोर मलका . . मातिसपर देगे। भयरोध हो जाता है। पेट में कमी कभी गुगुडाहर मी पातिग (i. .) हिं पागच्छानि गमन होता है और पेट फूला रहता है। पेट की ऐमा मटा, एटा, गग (Hि०२ पातुपादी । (मेक्निी) गाद निकलगा है. जैसे हया भरोग कमेसे। पातिगम (E. पु.) पानि पागमति मापयनीति . . (मा० उदगा) : ma amirs . पातोरिल (to fantarrints.. ... .: । पातिदम (rt. jo) गाांक, बैंगन। . पासोन ( शि.) यामुणपगि उम। यायुदौन। पा (rio .) पतिपित, एक प्रकारका पोरा सोपालोमा (eleio ) गीजिहाप, गामी गामको लाRI मो. मामा गुण-मपु. मोगल, मधुर मोर पाप । . . (पु Its). मापन (HIR) OnfORI ( 10)