पृष्ठ:हिन्दी विश्वकोष एकविंश भाग.djvu/१८

विकिस्रोत से
Jump to navigation Jump to search
यह पृष्ठ शोधित नही है


- वरिरहता-परिकरण गं मागमा भादमी। ४ग मोकिमी गम्नुके यहित (सि०) पहिमामा पनि मोगरी सयमान जागा पाता हो। ५पद मनुष: दिग्गस (मतिका ! मनरादरा होम पा मंदा मी पाया आदमी निमुन (स.नि.) पnिपियरे मुर्गा ६ मा यस्ता हो भादिन किया जाय। (i) यमुन। गदिमापी, ऊ ऊपका पादाका । ८ मा पहियांना (म ) तोयंग या विदेशमा यो, फायन। जो मार , जो गोतगतस्य गुमागमन, ना नि भागा। महो। यदिन ( महो । परिगा ( म० ) पदिका मारा। दिन (मति ) बाहर यग या उस Nirmrit lang (मो .) मरिना in रसिता पति (म . ) गदिमांगा, मगर, बाहरके परियॉग (म०३०) पोग। २ पिEntम ! प्रास। यदिगम्य (म.पु.) रे पिता गद स किमी परिगल (सं० १०) दरला. पादरका मागन । सवादर बढाएर मार पर गिरा जाता है। यदि (मं.पु} m पदिनानि (मखो०)को माया पान दिति rai). कम्तियारण जिस सर मानेर सिधोप.पदेशो। mriffren भार प्राष्ट्रिय पहेलिया दोनशाको दोती। नकाशा गगन {Firinet बार गया हो, निफटा gमा, पहेलीक पार भन्दा होता है. ये धम्मifree TRITI R गम कादिका गायि. भोर हिना उगरका पूरा प्रम दो दोना मांगा गि मेर । पहिलानिशानी है। पnि (पनी पदिमी काममि गावादर पदिष्यनिन (म.fRO) बाद मागिता दियांगो ) मार पहिगामिन (if मार सानेगाला। दिकार (31 मारा चैपरया २ गदिगिरि(०.) पपंत, पासमा विस्ताप यरिगद ( म.) . बादर। . परिसिamin ) या मालि गागागाह कर दो। परिम्स ). पावर 'यादि. rite मेरिकन यहि पोय पनि पुगि । २R EITHE : दिला पनि ME IN द्वादयामा 'पदिय दिन (Refre) गांद गHिI afrairte नोमा ) nee, बारा emattaगा। सरपं.राहर फारश, हर पार। मा गुम mammigrailer nfringinatri Temier i गर गंगान ( H IR areli. re-- . गरिन्। Therm..) परिमानि मा.. . अnिitial) गुण Ma(ineरिना afetimr.win hinामा (fam.हारा nिnar ( M itaram.arrant, nिt fromnRETREATrfest terrifrastrum. reat artinize feer fruitm.inant