पृष्ठ:हिन्दी विश्वकोष एकविंश भाग.djvu/३५२

विकिस्रोत से
Jump to navigation Jump to search
यह पृष्ठ शोधित नही है


विपणा-निगमित फार गुप । पति , पिता (R) निपुन, शुभम् | T reating राप.reprt- पारद!! ३ मामा विमा प्रायाना रोगधिरोप,पाधि lang. पाम, TIRIRT- अपन" ( MARTE पिपिस. An E ritre गोश make ( र) , fore! र, मला ३१ मा निर्विकार iry. FRI (Frifiरा! आमदनी। का मन पिचिr fatो हो • (MR) रोग, गम भरदिर को , frum (पु.पि. (at गिर। उप गिकि Ener furn रोग thing ४।२५२ लिग याय, IREI है। शिरसो सानुमा विदufrefrain , विरार (म. wिaifणत प्रतिषि यानुग | मिनी गौर राजपा र ग मिमा, अग्निनिश, भारगिरी ! माता, तब उमे पिपादिका । पापो गए। २ गिगार, शिमको नए होगा। गरोगमाRaatir MAINE हो। (पु.) मिनाप ए पोस। उपहारो परोग लो। ( १) विपि रोग गिमा Anmt१२५ पिगमयुगपु.) महामारतो राम! यह रोगमIDE । विमनुर (लि. मितागि गत्ला (मपानरस्तिस्या लि.reami me गुगा 1 पा ) इति गए समामात | fami कारपरकमोग merrumpt fur. गार स्मरूप रोग मेगा | RARIREnnel : .. nिg iffmगानो पर चाहोग, न पानका प्रायश्यिा ruiriyanim दिन। है। पापयतिरोगो मnt that पाना ( ) पति, रात पग मधिशार महो। पिपानी ( R) ori पहनताatfEntr: मि म. विर (..) fri.iq। र मादेन, मांग पर पग मिnि mins पहन RTE करना। २ri MEETरना। मा FILER (1 ) वन न याinioमपुर। finilnais) fulciuगाम) ra, iTER परमा। २ पोकरण, पिantasmine) altime गिnिineur fafaukinemy . पिपिछ( fast AmITTI " गोडा faifa"Pr iculice. पिन (पर) fner in forepi पिमरण, पगमा (i ) in next frate Haristian AAREETE PARicerguru Frers ( 10 ) inarमपुर: समम पर fast a nा कमा। २पत्रमा

ini .i mirmir.

herinsi.frein-पा.म.furreir 111 प्रम Tiharni प1ि2ISH, Freranittik ! HInfere! HINiza m at Irregret , Rainita. indian sairint. v akrar titter . FEA r ti KP दिगामा