पृष्ठ:हिन्दी विश्वकोष विंशति भाग.djvu/१९४

विकिस्रोत से
Jump to navigation Jump to search
यह पृष्ठ शोधित नही है


लम्पाक-लम्पिका १६१ लम्पा ( पु०) परम्पर, दुराचारी। • पुराणा । सम्बनिह (स.पु.) एक राक्षसा नाम । नुसार एक देनका नाम। इसे मुरएड भी कहते है। लम्बज्यका (स. स्त्री०) ज्योतिपोत ज्या रेखा भेद । यह दश भारतके उत्तर पश्चिममें था। (भारत द्रोणपर्व Sine of co lat tude ११४२) ३ नमET स्वरशास्त्रभेद । लम्बज्या (स. स्वा०) सम्यज्यादसो। लम्पाट (सा.पु.) परहयाध, नगाडा। लातडड (स.नि.) ताइके समान लदा बहुत स्वा। लम्फ ( स० पु०)प्लुतगति, उपाठ। सम्पदरता (स. खा.' स्म्या दता इय पानि यस्या! लमन ( स०क्लो० ) उछार फूदा । १ सेना पिपली, मिहल देशको पिप्पला। ( वि०) लम्ब (सं० पु०) लम्यते इति लवि अवासने अच्। २ वृहदशनविशिष्ट, जिमके सात बडे बडे हो। १नत्तक, यह जो नाचता हो। २ पति । ३ उत्कोच, रम्यन (म लो०) रम्यते इति लम्बन्ल्युट्। १ नामि घूस । ४ भट्दा ५ शुद्धरागका एफ भेद । ६ राक्षम लम्वित कण्ठिपादि, गरेका यह हार जो नाभि तकल्ट पिसे पारयो मारा था । इसोको प्रलम्बासुर भी | पता हो । पर्याय-रलतिका। २ भयलम्यन, आश्रय । पहते हैं। ७ दैत्यका नाम I (हरिव श ४३४२)। ३ मूलकी मिया! (पु०) लम्वा यु। ४ कफ। ८ ज्योतिपमें एक प्रकारकी रेगा जो यिपुररेखासे समा | रम्वपयोधरा (स. स्त्रो०) १रम्बमान स्तनयुन स्त्री, नातर होती है। एक मुनिका नाम । १० ज्योतिपर्म | वह ला जिमफे स्तन रवे हो। २ कात्तिकेयी एक प्रहॉकी पर प्रशारकी गति । (प्रा० ११ विलम्ब देखो। मातृका नाम । (नि.) १२ दार्थ,रम्बा। म्यवीजा (स खो०) रग्यानि पीजानि यस्याः। एम्यक (० पु० ) लम्ब स्वार्थे वन् । १ लय लम्मा । सैहली पिप्पली, मिहल देशको पिपल।। मिमी पुस्तकका एक अध्याय । ३ ज्योतिपर्म एक लम्बमान (स.नि.)ल ध शानच् । लम्बायमान घस्तु प्रकारके योग मो शल्पा १ ह होत है। ४ मुराफा | यह वस्तु या चीज जो रम्बा हो। पर रोग लम्वस्पिन ( स० वि०) लम्बा स्पिक यस्य । विपुल र कण ( १० पु०) 7ी कौँ यस्य । । छाग, नितम्ब जिमका चूतड चौडा दो। वकरा । २१ कोट वृक्ष । ३ राक्षम। ४ इस्ती, दाधी। ५५पेपक्षी, पाग मिडिया। ६ शाक परगो।। लम्बाश (सपु०) ज्योनिपके अनुसार अक्षा रेखा घर गहा । (नि०) ८ या विशिष्ट, जिस विशेष । म गरेनी में इसे Complement of Intitude या काारये हो। Contitude कहते हैं। रम्बकेश (स० पु. ) म पेयाप्रमागो यस्य ।। हमा (स. खा० )१ लक्ष्मी। २ गौरी। ३ तिनतुम्बी, १ दाधाप्रयुर फुगमय विश, म्ये म्ये कुशका वनाश छोटा कसुघा पद्द । ४ वषकी कन्याका नाम । (हरिय) हुया भासन। ५ स्थानरविर मतगत पतविष । ६ दिमालयकी पन्या पियाहणे समय घरफे यैठने के लिये विटर देना। का नाम । ७वा देयो। होता है। धोका लेप उसफे मप्र भागने घामा | लम्पाक्ष (स.पु०) एक मुशिश नाम। पर्तसे दार वार एपेट दे कर मप्रभागको नाचेकी भोर | रम्मानि-चम्बामदेशपे धारया जिले में रहनेवाली एक सदा रहोस यिर बनता है। विर देयो। २ दो | जाति । इस जातिय लोग हमेशा घूमते रहते हैं। युच, जिन पोवार हो। रविका (मखा०) गम्यते या लग पवुन टापि आत रम्परेशर (म0पु0) मुनिका नाम । इस्य । सादर मुहाजिहा, गरे अदरको घटी। पर्याप एम्यनीय (स.पु.) उर अट! घरिटका सुधाश्रमा, गशुण्डिया, अलिजिहा, मलि एम्याटर (स सि०)वधा लम्बा पेटयाला। जिहिता