पृष्ठ:हिन्दी विश्वकोष सप्तदश भाग.djvu/४०२

विकिस्रोत से
Jump to navigation Jump to search
यह पृष्ठ शोधित नही है


पार,.. माग मायने त्यो मा मान पूतानां : पदोपदी॥ माम्नागि माग इति नरमा, पानपावर मित न त मे SNITED नामामाता दाय २६६ मि मुच निपानित (AR MATERIE १ .) पमादित्यान् राप निमः। ! जननी, माता पग भारममाना. गुगपती, प्रामणो, राम्रो, गागो, अनपिनी, प्रा. मणिनी, मगि, मो, गनिमी. RE, शादी और प्रशियों इन मानों को माता कहते हैं। माना मम्मा, मम्पिमा मालिस माममा। जार) निका परिवापिरोस। देवता माने सर मसुरों. माता मोरsaar - - कामक्षर किया, THमय प्रासादिके पसीनेमे नित. "मन मापा निरा। लिगिन मातृगणको पति हुई। भएमाग गया--- लोन लिपीच कन्या "नाची माहेरी पेन्द्रों पारदो वलपी गया। गाभा या मांगनी पुरानो मिपाः कौमारी और पारा चरित्रपट मा मminfigular गांदरम्य निगा नया " मामातका पगा- मामि भगिनी मानानी भरा "मामी न यो मन्दी रोद्री पारिको तपा। जनाना पाहिला मा पोस्ता फौरीप फौमारो माग: कोनिता।" __(मागपु० गप्पलिग १५ म०)। (ममाटीका मर) न पिलानयानी, गर्भधारण कामाली, भोशन! ___माती. माहवारी ऐन्टी या पागो, कौमारी, देनेपाली, गुम्पनी, अमीष्ट दयपरनो. पिनाको पलो चामुण्डा भौर नर्भिका पे भएमाता है। प्राम, पैगयी, (मिमा ), पिया (मीनागी दिन, महोयण यदिन, ऐन्द्रो, दी यारादिका. पोरी मीर कौमारी ये गात पुरकी पत्नी, प्रियाग ( माम), मानुमाना ( नानी), मप्तमातफा है तथा प्रमाणो. येयी, रोली, याहो. गर. पिनमासा मादीमौ.मा और पिताको वहन मिहिका, कौमारी, मादी, सामुएला मार रिटका (गामी मीर पामी। नया मागुलानी (मामी) दो येना भी मानका कहलाती है। प्रारी प्रहराफे पसीने मान मापदया। उत्पाद है। इसी प्रकार मौर भीर. देपलामी विमान ना कर माता नमोपा। माना गर्मधारण | मोनेसे उमाकानीका उत्पति दुर्गापूजा . पालो मोरासमोर माग गे मर्गग्रेष्ठ। मागम मय मातकामों को Tमा की जाती "नी जन्मदातार माना ___ गौरी मादि पोशा देना गोड मानुकाबले पापोऽनलामा भुने । हैं। साम्पुदयिक प्रात भार हो म पोग निमन -- माताको ना करनी होती है। पौरमा A FREE: FATPATH indi माली HिI त र मला त्या मान्य न पन्दिता। nirmirat marwariyो " mar TIRTA ... (trig. ram. ..!! i . . aferetireferritani me भोलि: T " जिग, मागसम्मोधन किया जाता में भी माना। समान पनी उमफे माग समापदार करमा गौरी, पो . मा. माणिती शिया, अदा, भारगा गाम मरक होता है। देवगंगा मा, माहानि, पुरिभाष, यदि, wr. HERE ARRI ना मोर कुरगामी पोम पहन समाnati । माता पाने पिनायक मौर tinni KETKR THE ARE । जाकर लो ।।