पृष्ठ:हिन्दी विश्वकोष सप्तदश भाग.djvu/४८१

विकिस्रोत से
Jump to navigation Jump to search
यह पृष्ठ शोधित नही है


मानुपता-मान्दार्य ४२३ मानुषता (सं० स्त्री०) मानुपस्य भावः तल-टाए। "मुमन्त्रितं सुनीतञ्च न्यायतश्चोपपादितम् । मनुरत्व, मनुष्यका भाव या धर्म, आदमीयत । ___ कृतं मानुध्यकं कर्भ देवेनापि विरुभ्यते ॥" मानुषप्रधन (स क्लो) मनुष्यको मलाई के लिये संग्राम । (भारत ५७८) मानुषसंवाद (सं० वि०).१ नरमांसासी, मनुष्यका मांस मानुस ( हि पु०) मनुष्य, आदमी। .खानेवाला। (पु०) २ राक्षस। | माने ( म०पु० ) अर्थ, मतलव, भाशय । मानुपराक्षस (सं० पु०) १ राक्षसको प्रकृति जैसा मनुष्य-माने माने (स अध्य०) सम्मानके साथ। • शरीर, यह मनुष्य जिसका स्वभाव राक्षसके समान हो । मानों (हिं अव्य ) जैसे, गोया। २मनुष्यका शत्रु, निष्ठुर प्रकृतिवाला दस्यु आदि। मानोखो (हि रो०) एक प्रकारकी चिड़िया। मानुपलौकिक (स.नि.) १नरलोक सम्बन्धीय, नर-मानोज्ञक (स० पली०) मनाशस्य भावः कर्म घेति लोकका । २ मनुष्यों के उपयोगी। (द्वन्द्वमनोशादिम्यश्च । पा ५३१११३३ ) इति । मनोज्ञता, मानुपिक ( स० त्रि०) मनुष्यस्य भावः कर्म या मनुष्य- मनोशका भाव । ठम् । १ मनुष्यके फर्म आदि । २ मनुष्यसम्बन्धीय, मानौं (हि. अभ्य० ) मानों देखा। नुष्यका । मान्तव्य ( स० पु०) मन्तु घम् ( पा ४११०५) मन्तुका मानुपिबुद्ध (स'० पु. ) नरशरीरधारी युद्ध । जैसे गोनापत्य । गौतमयुद्ध भादि । पे ध्यानीवुद्धसे पृथक् देव हैं। मान्त ( स० लि. ) वैदिक मन्त्रसम्बन होय । मानुपी ( स० स्त्री० ) मानुपस्य स्त्रो, मानुप जातित्वात् मान्तयणिक ( स० वि० ) धैदिकस्तोत्र आदि लिखित डो। १मनुष्य स्त्रीजाति, औरत। | मन्तवर्णको एक संशाका नाम । . "मनुष्यो मानुषी नारी मानवी मानुषस्त्रियाम् ।" मान्त्रिक ( स० पु० ) १ मन्त्रवेत्ता, जो घेदमन्त्रपाठमें (शब्दरत्ना) - विशेष पारदी हो। २ रोमा, भोजवाजोकर आदि । . २तीन प्रकारको चिकित्सामिंसे एक, मनुष्यों को उप । मान्त्रित ( स० पु०) मन्तित्यका घंशधर। युक्त चिकित्सा। ३ भोपध-निर्माणकार्य, दवाई बनाने- मालित्य ( स० पु० ) मंनित्यका गोतापत्य। का काम । | मान्यरेपणि (स० पु० ) मन्यरेषणका गोलापत्य । मानुपीक्षार (सं० लो०) मानुपास्तनदुग्ध, मनुष्यका दूध। मान्यर्य (सपली०) दुर्बलता, कमजोरो। मानुपीदधि ( स० ली० ) मानुषीदुग्ध-जातदधि, यह मान्याल (स' पु०) मूपिकजातीय जीवभेद, भूसेको जाति- दहो जो मनुष्यके दूधसे यनाया गया हो। का एक प्रकारका जीव । मानुपीय ( स० त्रि०) मनुष्य सम्बन्धीय, मनुष्यका। मान्थ्य ( स० त्रि०) मन्यन या मर्द नयोग्य । मानुष्य (सप्ली०) मनुपस्य भावः मनुष्यस्येदमिति वा मान्द (स० पु०) १ तड़ागभय जल, पोखरेका पानी।२ मनुष्य-आण । १ मनुष्यत्य, भादमीयत । २ मनुष्य- भोम्यादिग्रहके रवि या चन्द्रसम्बधीय नीचोय या मन्दोच शरीय नरदेह । , गति । मान्दफल Equation of the ansis, मान्दकर्म - "मानुष्य कदलीस्तम्भे निःसारे सारमार्गणम् । Process of correction tor the apsis: य: करोति स समूदो जमबुद्ध दसनिमे ।।" (शुद्धितत्व ) मान्दगांव-मध्यभारतके वरधा जिलान्तर्गत एक नगर । (त्रि०) मनुष्य सम्बन्धी, मनुष्यका। यह वना नदीके पास हो अवस्थित है। मानुप्यक (स फ्लो०) मनुष्याणां समूहः मनुष्य ( गोत्रा- | मान्दार (स' पु० ) मन्दारसम्बन्धी । दोन्टोर ति। पा ४२३६) इति युञ्। १ मनुष्यसमूह. | मान्दारव (सं० पु०) मन्दारवसम्बन्धीय । मनुष्यको भीड़ । , मानुष-यत् । स्वार्थे कन् (नि.)२) मान्दार्य (सं. ति०) चीतराग, जिसे अपना कह कर मनप्यसम्बन्धी, मनष्यका । . अभिमान न हो, विपयानुरागरहिन।