पृष्ठ:हिन्दी विश्वकोष एकविंश भाग.djvu/१६

विकिस्रोत से
Jump to navigation Jump to search
यह पृष्ठ शोधित नही है


परप्रापहारिन बानु पम्लापहारिन (म.पु. ) मस्कार देगी। सो (म.प्र.) १ भनि मुन्दर, पहा राणा । २ पापा(मो .) परमका मान। मर्शमाके योग्य। TATE:प्रापत ( म०वि०) यग्लान्छादिता म्योपसारा (सं० नो०) यामपुरमार'सारा। पालापान । म पु०) पाट, कप काटुका। पुणे। २ इन्मानयो । (मास ८८1१1) गहर पग्निन् । मनिपालन, मो का पहने हुए ४ फुयापुरी। (मगरम ०६५।१५) ५ फुपरमझो। (हम) हो। २ आगला | पस्मयादव प्रेसिडेन्सोफे मीराष्ट्र प्रात एक परोस (मो०) यसत्याग, पता होना। डोटरा मामल राय। मभी पद छोटे छोटे मनोमें यान (मो .) यस मिया माल्यादने या (पादास्प. यिमत हो गया है। राजस्य योग मार है जिससे राभ्यो नः। उपप ॥६) इति करणादी यापन। ६६) २० मगरेज सरकारको देना परता है। म १पनन । २ मूलपा ३ यमन । ४ द्रव्य, चोश । ५पन। सम्पत्तिके मध्य मारगाव प्रयाग है। भू-परिमाण १८ ६प्रति, मादिगम्ने मानावपति शरीरमिति कसरि यर्गमोल। मा .त्यक, पालघाल । यहलित (सं०सि०) बुल्लेदनकारी, क्या घाटगे. पम्गक (20 ) कटोभूपण, करधनी। याला) (पु.)२ र, यश, मांदा पारा (सं० पी०) यानं गार्ग मोष्यति गम्न सिप उ. यह (२० पु० ) पदगि युगमनति या (गोगा। रिपोटराए । म्नायु। पा !) दमि प्रापधेन साधु I AREEn, स्मिक (लि ) यम्नेन मायति (पासायनियाटन! येलका फायदतीति पदमर । २ घोरा, गोटा। पाया .टनमाना जोयिकानियांहकारी ३यायु। ४ाय, मागे। ५२१५(वि) ६ पाहपयोग मौकरी कर मगो ओयिका गलानेवासा।। उठाकर ले जानेवाला। समय (मे० वि० ) यानं मूल्य सर्वति यत् । मुल्याई गई यह ( स०) १ शम्द शिरा गुमो मूल्य गोय! "सरलो यम्म्यम्य नामिमि मनुस्मे यासीन को समय किसी मामयी ) पयम यानं मून्यं तब न किया HEAT. , कार १ (mm) म पुयर मनाम । जैसे-तुम लामा, शा. माना। २. निकारक पार ( पु.) प्रशंमा, स्तुति। २ गुण, मिपास । ३ बाद शिमगरको या परोश पोप ने गिरना गे-पा, मोर पहनामों पर दो है। पस्मन (. ) पर। पहन (२० पु. पदतीति यमन । र, 12 याय (नि.) १ पमपान । २ मावाशाली। ३ मूग IPO, मामा पार । ४ यामामी। हमारती (Meria) नामक पौधा urarfe time) जोपमा IRit) मायमा ! “पान सम्पाष्टममा कामरोगमा भी पनि स्पष्ट कहा गया (TRY) (P ) मा पाप-गधा, पालो पारिता । पाप (पीपापमा ( ४} पति (सं. पु.) पदनानि Harireरका पवि ( सम्मिा । उप..) पनि मति। १पागो , गालो । माल (Rega) itanent forमा, मिसन मपि । ग. fuery, यो मEिEEEEE Mai)नि प रामदो। Int (M.T (Crime Rem Amir.rrm Ta FREET AT THI: हिनgir, सोही । र , aat ( २५)

vिe (h. RTREITY.in