पृष्ठ:हिन्दी विश्वकोष एकविंश भाग.djvu/२२६

विकिस्रोत से
Jump to navigation Jump to search
यह पृष्ठ शोधित नही है


१६८ . वारिकोल-गरिपो यांरिपोर (म० पु०) करा, काया । - गारित (स.नि.) निवारित, जोरोका गया । ... पारिगर्भोदर ( म०वि० ) गर, बादल। पारितर ( स० को०) शोरप्रस .. . पारिमा (मपु०) कुम्भिका, गिंघाला। पारिनस्कर (म.पु.) मेघ, बादल। (नि) २ पारि...', मारिगर ('पु०) पारिपु नातोति पर ट।१ मत्स्य, शोरणकर्ता, जल चूमनेवाला। महो। २ शा। ३ गानामि । ४ सालमा सन्तु- पारिति (स'० ० ) जलेमें दोगेयालो एक HIT : मारा। | ओपध। पारिमामर (मो .) शैयाल, पार। पारिता (मखो०) पारिणरसापने इति । पारित (म० वि० ) याििण प्रायमे इति पारि-जन-।छन । १ माटजमाव । (सी.) २ द्रोणालयण। ३ पहा, कमल। यारिद (म० वि०) पारि तानीति दा. ( मातो. ... ४ गौसुवर्ण, गा मोना। ५ लयन । ६ माय, अनुराग कर पा ३) १ जलदाता, पर्पा देनेवाला। माली। । ८ सयूक, घोघा। फाईफ (पु०)२ मेग, बादल। ३ मुम्तकमीषा। पारिद्र (म० पु०) चातक पक्षी, पपीता। याजाक्ष-विष्णुका मयतारभेद । पद अयनार राम-पारिधर (म. पु. ) घरतीति घृग पारिणो ध। .. पणादि पशायनारसे भिन्न है। ग्रामाऽपुगणा गन्त ! मेघ, थाइल | .२ भद्रमुता, गागरमोथा। (यद्यमिक) गेस प्रानकुमुदनन्द्रिका उत्तरमगडमें इनका परित पारिधानो ( स० रखो. ) शलपाल । ( कारिगा) : विनरूपमे सर्णित है-- पारिधापयत (मपु०) अग्मेिद। ___गो गाणात कुलो धोकएठ के शौरममे यमुना मामलारन . १२।१५) । देखोर गर्म यारिजाक्ष यतीर्ण हुए। उनकी पत्नोमा पारिधार (110) मेघ, बादल। . गाम गालिगी । पचासमय उमफे पर याग्धिारा (मो .)परिणो धागा जलधागा मांशेर गामदो पुत्र हुए। उनो जीवनको मन्यान्य पारिधि ( स० 'पु०) यारीणि धोयन्तेऽस्मिगिति पा गलौकिक घटनामा समष्ठित "बाद या िमत्र" (फर्मयपधिकरगे । पाशE) सिकि.ममुद्रा सारंगोय। स यश साड़ी यति, मिर गौर यारिनाथ (मं० पु०) गारोणां गाया याग । २ ममुन। inामी पधारे थे। उममे गोमशालणपुरवोद्य और ३ मेघ । freममें मयागार सरत्यतो. साधनाद: पारिनिधि ( M० पु. ) पारोणि नियोगे शनि गिपा. मरम्मलो, शियानन्द सरमानी, रामानन्द मरम्यतो और कि। ममुद्र। भयानन्द मरमती गी गाये हुए थे। इनके मिया विद पारण (म०सि० ) यारि पियति पा-क। जमनागिमात्र, भारिपं. परि गराबार्ग, गोमागार्य, गाम्याघार्ग, राम जन्म पी कर गदनेवाला। महागाई भीर पापामार्ग मादि गौडामाका भो पारिपच (म० पु) पारो hrs! ARTI रामगदुमा । । पारिपगित (नि.) चाम्पियन मनोनि याम्पिय पारिजाश नाम है। पेमरो। ( उगा पनातरम । पा ) Hara नरम पम नियमपमे नमित पुगठ पारिजालमानारपूपर्णमयाग' इति यानिशान पिहाणुिप्त ये मिर। उमाजमागामो, मो अलग दो यार. पारितग (More ) पारिश, .wait anम होन- स गान, नियाल पुराया गया हो। यामा (पु.)२ मतमाशा या दो। । पाnिtar (Efe मलमा, पामा रहनेवाला । पारियो (20 ) MirgIt मार्ग मोमोजोम र काना है | (Tren) ! (WHATIVIRRORो । liner .