पृष्ठ:हिन्दी विश्वकोष एकविंश भाग.djvu/३४८

विकिस्रोत से
Jump to navigation Jump to search
यह पृष्ठ शोधित नही है


५९ · विनामी-गिन्यक friri (म मिलिगि। पिसमकार, संo frofत गम-रू. १ प्रमादत, शिप सम्म परास

मादि जाती हो हो । पर्याप-fran,

faati.fre) पिता निराना पटोपा। गा. हरा दिहीन । ३ गतसे पालेका, माता पार मामा.विमा मायामा हुपमे पहले।। ४ को कहीं घर पर माया विडिन् (मरिक) पियार-णिनि । यिमाप्रकारक, ५सो गत हो गया हो, जो बीत गुका दाम दो टारवासा योगिफ गया किमो संहाक पाने माता है, नियनन (महान, मोदना। होता है-friकम दो गया।"ti-FIES FAGAR ( पु.) प्राया। ज्यर-सिमका पर उतर गया हो। विगतगमन- पिपदा (16) गमष्ट । जिसकी मां नष्ट हो गई। पिपाद (स.पु. विसाव:गन् । विशेषरुपसे प्रादा विगतनोक( स० ति०) गिता श्रीपेम्प इति मोदी या मक्ष:। (शा. २०१४) कमर धीरदित, भाम्रए। .. frauerम पु० } यह मृानर जिमे पशुगौन, गितमय (स. सि०) विगतं मयं पाप! निीr, पा शलाहा । पेर। " विखानम (ग ) येवानम पुनिभेद । गिगारागध्या (स.पु.) यौवागामेरा .. ' मानय देगो पिगतशोक (BR) पिगतः शशि पहप बमो। पियामा (मो .) हि सोग। शोकीन, जिमफा पाई महो। पिा (दिक री ) करपा या अदाको गी गंध। यिगास्पृह ( स० वि०) महाग, मिस्। ... वियु (मNिO)गिता नामिका स्प, बदलयताम् । ___(वा ३.) मामिका | नाम:, मिा नाकपाला। विगानिका (eio नो० ) युग पुगाय दर्शन पर farपुर (.पु०) राक्षस। २पोर। प्रति। ( मुश्त शारीर १००) लिए (म.लि.) दिपाशग दो मागी बारादुमा । : गिना (म.वि.) पियार करणे, योग (भाग ११७:२१) गांधार पर पुष्पमे प्रेम करता है। गियर (10 लि.) गिना गामिका यापेनि यायो। विगतातंग ( मी) मिगतं जो पाया पर ( ८ ) पम्प पासिंगोपटपा मामिमा प्रति पण को गहरो लिगमा 'गामिranty. Enामिम पिमफी गागदो, गाटा। रजोदर्शग देगा वो गया हा पर्याप-मिपानी, fauna (म लि) य-गण-गा। प्रसिद, जिसे सब मिला, सिनी, मिला, विमलो, पिरमा। . मांग माना । __(म .) विभाति (म 4) पि.निन् । प्रमिरिनो ग ताशोक (म.पू.) वादभेद, पोरगा। fauna {1 0) यि रुपा पिरमगुर। शापशंग, for(iOR रंगा रायो प्रमिला. विगतोमग (म.. . गुदका मार। शिप ( Ra) गिना गाना 47, प्रा प्रसma(पु.) पिपिपायरी। पोति मासिर सपा ममामि मिति (fatanti मोरगारिता मा गाम २atine, गारा। पु. विनोप। २पागामा femin.पु.fram. Ami t Trainfani foiart विगतम. fen १ मri महान पर। . मा सार Per. TAI. Har ( पु. रक्षा