पृष्ठ:हिन्दी विश्वकोष एकविंश भाग.djvu/३५०

विकिस्रोत से
Jump to navigation Jump to search
यह पृष्ठ शोधित नही है


दिनमा ET (infox मोन। २ द्विमामि (45 लि.) Infafcan are ETAH विमति)गामा, मारा। २ मेधायो। . विप्निप्राय, सिमानामा Faarth. Toगि मु सारि गानाति गिप्रह' (Hety मा. विविध गादिभिरनिविप्र (R यिमान हो. ) निमrrieमार .. पEATRAEE ! ३१५८) नि म । पिपरम ( म० ) पिपरसपुर। पि २ पुस, नागिधमाल, कलह । ४ दिमाग। मंगो लगगग करना। माया ५प समामा समासमें मोवापर होता है.फेना। ३ शिरोध, नए करना। Eि fare). मेnिg या पास है। इसका दूसरा नाम : गिरिका ( स० रोक ) विमना परि पा ARRE विस्तार मोहै। पोज पक्षिा प्रदा प्राण! ६ विहर एक बोरा माग, पहोस २३या माग। . ' देवमूर्ति। पातु या पापातादिमे देयतामाको ; निटिन (मि . भोमसिं मनाई जाती है, मे यि करते हैं। ८ विशेष । गमग किये गपे हो।ओमा फोर डाला घHIRAN, भापान, पार। नीतिक गुणी : ३मर, वरवादी। मग १८, शिक्षिय र पाकल उत्पान करना। विण्ड (को०) १पंग, | पिन । ११ पिप्रिप, निय, पटु । १२ विस्तार, चौडा नियम (२००) यि हाnि saxr, : १२दूर या मग शियामा। १४ मापति, सपन!५! मग गरम करमापमियात, परना, IIRAT मामलापट । १६ सांग्य के अनुसार को श्य, मन, रगहना, हिलामा हुनाना। ४मासना १०मिका एक गाम। २८ मादक एक गनुमरका विष्टि (स ) PEER ! ति माम । १६ भयातिरपा (मागवड २१००) पाया हुमा। २ विय, हुमा ! मन RET २. यिनिरानुमय। विमा (स.हो.) पियरूपसं प्रदण, पुन रंगापुमा ।। मा। ४ गतिदित, कामा। ५मिनपिन, सप २रूप पारण करना गलमे माना। रिया हुमा! ६ पिरामित पुनराइमा ए। विप्रपा (म.पु.पालगोप रामा विहिन (म6ि ) हि विपEr.. ___पानरापदलो।। मग करयाना। वि ( पु) कालीर. एक राजपुत। विषम (मी .) यिग (रपेऽयोविय (MR. ६।१५) । इति अपमानाय | पातारगा, पीर पर पियन् ( विपद-मारय मा रत्य प्र कारका मशहादा, पम ३) विप्रतिनिटपियुष। विri (सं.)दिया-गुराको गह तिहार (H. मो.) विपदमाहात मा पप पिहिता। प्र. पोडा यिनिन (म.लि.) विशेष काम Brear fri (t.fre) मामि। १ मांगदा बर मा! ( ६५) पामा २ युदरपासपुर-दिमागमात्र या! पिग { ..) विनिमय निrata परत fuine (ine) frRI वियोग ग निम (१२४१८) भगामा मामा माम। ( २ - feere (tech.) पिपिपीभूत, nि मा पुर। RAL AAR. गुम गा मतिमि REKAR हा। माहामा fauratwafa) पिस, सोम पोम umfeat to freifrul in wxffer Feakiप्रामा iiam मरमा retirfe.