पृष्ठ:हिन्दी विश्वकोष एकविंश भाग.djvu/३६

विकिस्रोत से
Jump to navigation Jump to search
यह पृष्ठ शोधित नही है


वाना -पानघुन वमन २एक शरिजिनके पुरामा नाम "ननिता" या मोर याजिदरता (संपु०) यासा, मामा • शो ने पिताफे मस होने पर यमरासे यहां चला याजिदैत्य ( पु.) एक मसुरका नाम ! यह मेनोहर गया था। यहां उसने उनमें शान प्राप्त किया था। पुत था। पाजण्या (म० .) १ गाग्नि । २ एक गोनकार पिका पाजिन (म0पु0) पासो गोऽस्रपस्पेति यात्र-इन् । नाम। पोटक घोड़ा। याज्ञा पशोऽस्पस्येति । श्याण।३ पशो। पाजयुन (स.लि.) पद पनि जो धन द्वारा विगत ४ यसाम, महम। याति गमोति पाम-णिनि। . (नि.)५चलनविशिष्ट चलयामा ६ अप्रविनिए, पातम ( को०) एक मामफा नाम । भनयुक्त। पाजः पक्षोऽस्पेति। पक्षयिनित। पासमा (म0पु0) १ गिय । २ विष्णु। ३ वाजसनेय/ पामिन (स .) १ मामिझामस्त, फटे हुए पुमका गामामुकता पानी। कमें से मिकर राधा , दाद, रस... पाजसति ( पु.) १ अनदाता। २ सूर्य। पित्त गौर ज्यरका नाशक लिखा है। २६यि । (पु.) पाजमनेय (सं० पु०)१ यजुर्पदको एक शानामा नाम || ३ अर्थ । इसे पायल्यपने अपने गुरु पैगायन पर मर हो कर यागिनो (सनी) यामिन छोए । १ माया, उगकी पढ़ाई दुई यिया उमलने पर पूर्व तपसे प्राप्त को| अमगंध । २ घोटको, घोड़ो। पर्याव-पादपा, पामो, भो। मत्स्यपुराणके अनुसार वैशम्पायन मापसे प्रसूत्रा, मायी। इसके का गुण-पक्ष, शाल, पाजसनेय शामा नष्ट हो गई। पर माज फल शुरु यजु-लयण, दोपन, लघु, पेस्पीकर, पलकर सपा कालि. पदको जो सदिता मिलती है, यह पाजसनेयसदिता गर्म का दहीका गुण-मधुर, पाय, कफपोमा मोर पहलाती है। २ यारावल्पय अपि। मूच्छदोग्नाशक, यक्ष, यातयक दीपक मोर गेलो. पालमपक (मसि० ) पाजमनेय शाराध्यापो। नाशक । घोका गुण-कटु, मधुर, काय, घोड़ा दीपग, पाजसनेयसंहिता (सरसो०) गुहा मनुयद । मुर्दामागम, गुय मौरपातयफ। पद देश। पामिनीपत (म.लि. पापविशिक्षा पाशसपिन् ( सं० पु०) याप्रसनेपेन प्रोक्त येदमस्त्यः पाजिनीयम् ( स०नि०) याजिमीयत, मग पायल. स्पेति पनि। गजुये दो। विशिए। चाजमामि (सं ० ) म, युदस्पत। (ए शशिप ( पु.) पाणिनीपुर, मरहा। ११३४।१२)२ गमलाम। ( ४६) यागिपृष्ठ ( पु.) पाशिनः पृष्ठीय भारतिरम्पति । पातमाम (स )फ मामा माम। १मालान | २वादको पीटा पानरान् (मलि पा मा सरतिस-किर।। पाशिष (म.f6) उगित, ठोर, मुनारिष । मामसाण, युरमें माना। पामियो ( म० वि०) उचित, ठोक, मुनासिर। पामा (स.पु. ) पेप रामा माम । ( राख) पानिपुल मदा ( यि) १पर मम पापन mिs पासमार ( पु.) यामास ।। . दनका समय मा गया हो, पर रकम frnaदेना पाशित ( पु.) जातिविशेष! (म०० ५८१) नित हो पा लिग का समय हो गया हो। पाहिमा (मो .) यासिनो पोरकस्य गम्पोऽम्रपा (पु.)२ऐमा पनपा (TRI स्यामिति, मनाए। गमगाया, ममगं पाशिन-मई (पु.) म जो बानगी पो. गाशित (IN)मागितमाररियामा यस्त समय मोदारों मोर काशका शेग गा ( पु. गाfret प पुर्ण पम्प from मादिक सारियो जाती है। mar, TRI } यानि सुन्न पान (Refre): निम पाल rint