पृष्ठ:हिन्दी विश्वकोष नवम भाग.djvu/२७७

विकिस्रोत से
Jump to navigation Jump to search
यह पृष्ठ शोधित नही है


हो जामो है तथा उस समय वो स्पस्खाके प्रभावसे पित ( पु.) नमानानुसार शालुकाप्रभा नाम जग और मनको पराजय कर पामब्रह्मा के अधिकारो सोसरो नरकभूभिम भाभियों में रहने के जो विलस्थान होते हैं । विशेष विवरण योगिन् शब्द देखो । २ अनुकम्पा उममें स्टविन बहे जाते हैं। तपित दूसरे के योग्य. दया करने योग्य । ३ दाल, दखिया। ४ तपस्या- ट्रकविलका नाम है। मत्स्य, तथसो मछलो। ५ घृत महान, घोबार । तपिया (हिं. पु. ) मध्यभारत, बङ्गाल तथा पापाममें नारद । ७ चौथे मन्वन्तर कश्यप त्मज ऋषिका नाम । होनेवाला एक प्रकारका हत। इसके छिलके और पसे त सोमूति देखो। ८ भागवत के अनुसार बारहवें मन्वन्तर दवाके काममें पाते हैं। इसका दूसरा नाम विरमो है। मन्नर्षि । तपोमान देखो। हिण पत्र । १० दमनकक्ष तपिश ( फा० स्त्री० ) सपन, गरमी, पाँच। दोने का पेड़। तपिष्ठ (म. वि. ) अतिशयेन ममा तलन-इन् लो- तपस्विनी ( म स्तो.) तपम्बिन स्त्रियां डोप । १ सपो. खोपः । १ अत्यन्त सापक, अधिक गरम । २ अत्यन्त बल, युना, तपस्या करनेवालो स्त्रो। जटामांमो। ३ कट. अधिक नपा एमा। रोहिणी, कुटकी। ४ मायावणिका, बडो गोरख- तपिणु ( म० वि० ) तप-रष्ण च। तपकारो, जलन देने वाला। मुगड़ो। ५ दोना, दुःविता, दोन और दुग्विया स्त्री। तपो (हि..) १ तापम, तपस्यो, ऋषि । २ सूर्य। पतिव्रता, मतो स्त्रो। ७ वह स्त्री जो अपने पतिको मृत्यु पर केवल अपनी मन्तानके पालन करने के लिये मतो न तपोयम् (सं त्रि.) अतिशयेन सप्ला तन्न,-ईयसुन, हणो. लोपः। १ अत्यन्त तापकारी, अधिक गरमो देनेवाला । २ हो और कष्टपूर्वक अपना जीवन बिताये। ८ तपस्योकी अत्यन्त तपस्याकारक, कठिन तप करनेवाला। स्त्री । ८ मुण्डोरी, गोरक्षमुगड़ी।। १ जिङ्गिणो, जिगिनका तप ( त्रि.) तप-उन १ तापक, ताप उत्पन्न करने पेड़। तपस्विपत्र (म. पु० ) त स्विप्रिय पत्र यमा, बहुव्रा० । वाला । २ सापयुक्ता, जिसमें अधिक गरमो हो। २ साल, उष्ण, गरम । ( पु० ) ४ अग्नि, प्राग । ५ रवि, सूर्य । । दमनकक्ष, दौनका पेड़। शत्र, दुश्मन। तपा ( म० पु० ) १ ग्रीष्म ऋतु । २ माघ माम । सपरग्र (म त्रि०) अग्रभाग उषातायुक्त, जिसका अगला सवाक (फा० पु०) १ आवेश, जोश । २ वेग, तेजो । भाग बहुत गरम हो। तपागच्छ ( म० पु०) खेताम्बर जैन . माधुओका एक नपुग (म0पु0) अग्नि, आग। संघ । जैनसम्प्रदाय देखो। तपुछन् (सं० पु.) जिसका मस्तक उत्तम हो, पनि । समात्यय (स'. पु.) तपय गोषमा अत्ययो यत्र, बह: तपुवध ( स० वि०) उत्तम अस्त्र युता, गरम रथियार। बो० । १ वर्षाकान, बग्मात । तपस्य यत्ययः, ६-तत् । सपुषि (म त्रि०) तप उसिन् वे नक रस्य-इत् । तापक, योभावमान, गरमी ऋतुको समाप्ति । गरम करनेवाला। तगामल (म- पु०) तपम उत्पब तेज । तपुषी (स. स्त्रो०) नपुषि स्त्रियां डोप । क्रोध, गुम्मा । सपाना (हिं० कि.) १ता करना, गरम करना । ३ सपुष्या (म०वि०) ज्वालामे रक्षा, पागमे बचाना। दुःख देना, कोश देना। तपुर (म. पु० ) नपति सापति वा तप-उसि । अतिपृव. सपास ( R०१०) तपम् अन्तो यत्र, बहुव्रो । १ नोभ- पोति । उण २ ११८ । १ रवि, सूर्य । २ अग्नि, भाग।। काल । तपसा अन्तः, ६-तत् । २ ग्रोपावसान, गरम तापयुक्त, वह जिसमें अधिक गरमी हो । ४ तपन, जलन, ऋतुका पता पाँच। (क्लो०) ५ तपनशील, सपानवाला। . तपाय (हिपु०) ताप. गरमाइट। सपोज (स० वि०) तपसः तपस्यास: पम्न जायते जनः तपावकत (हि.पु.) तपल्यो, तपसी। डा १ तपल्याजात, जो तपस्यासे उत्पन पाहो । २ तपित ( वि.).तपदाहे । तर, सण, गरम । पनिजात, जो पम्बिसे उत्पब एषा हो। Vol Ix.69